Przetargi.pl
Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, ul.Waryńskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 836 062 , fax. 627 836 062
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
  ul.Waryńskiego 14
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 627 836 062, fax. 627 836 062
  REGON: 73097321700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 – 2022. Inwestycja polegająca na poprawie stanu technicznego dróg powiatowych obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych z masy mineralno – asfaltowej oraz podwójnych powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg powiatowych zgodnie z poniższym: gmina Łubnice, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4510E Łubnice – Wójcin poprzez: wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – odc. 125m, 2.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4716E Łubnice - Ludwinów poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – odc. 80m, gmina Galewice, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4709E Biadaszki - Ostrówek poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 300m 2.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4713E Galewice – Węglewice poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 1650m, gmina Lututów, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4535E Lututów - Dymki poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – odc. 650m, gmina Czastary, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4715E Radostów - Czastary poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 400m oraz remontu cząstkowego masą bitumiczną – pow. 400m2, gmina Sokolniki, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502E Walichnowy - Naramice poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 700m, 2.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4711E Borki - Ryś poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 664m, 3.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4719E Sokolniki - Walichnowy poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – 160m, gmina Bolesławiec, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4725E Wójcin - Żdżary poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – odc. 300m, 2.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4715E Żdżary – Radostów poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 200m, 3.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Żdżary poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 450m, gmina Wieruszów, 1.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4701E Wyszanów - Torzeniec poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 429m, 2.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4702E Wyszanów - Plugawice poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 300m, 3.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4702E Wyszanów - Plugawice poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej – odc. 240m, 4.Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4704E Teklinów - Jutrków poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – odc. 550m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 6.000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100, Część 2 zamówienia – 10.000,00 zł , słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 114 oraz z 2016r. poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Uwaga! 6. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ – wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach