Przetargi.pl
Oczyszczenie dna zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice.

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 256 700 , fax. 447 145 840
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 447 256 700, fax. 447 145 840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczenie dna zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie dna zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice o powierzchni 46 485,9 m² z osadów dennych zalegających w górnej części zbiornika w oparciu o opracowanie pod nazwą „Analiza możliwości wykonania prac związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem osadów dennych akwenu Lisowice oraz ocena jakościowa tych osadów i ich wpływ na elementy środowiskowe, a także proekologiczne prowadzenie robót oczyszczających zbiornik” – załącznik nr 6 do siwz. Oczyszczenia dna zbiornika należy dokonać za pomocą jednej z metod opisanych w rozdziale 12 załącznika nr 6 do siwz. Z uwagi na zmiany hydrauliczne, które zaszły na zbiorniku w ostatnim czasie, rozpoczęcie prac opisanych w opracowaniu podstawowym należy poprzedzić pracami opisanymi w uzupełnieniu nr 2 do opracowania – załącznik nr 8 do siwz. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera: a) Opracowanie pt: „Analiza możliwości wykonania prac związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem osadów dennych akwenu Lisowice oraz ocena jakościowa tych osadów i ich wpływ na elementy środowiskowe, a także proekologiczne prowadzenie robót oczyszczających zbiornik” – załącznik nr 6 do siwz, b) Uzupełnienie Nr 1 do opracowania pt: „Analiza możliwości wykonania prac związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem osadów dennych akwenu Lisowice oraz ocena jakościowa tych osadów i ich wpływ na elementy środowiskowe, a także proekologiczne prowadzenie robót oczyszczających zbiornik” – załącznik nr 7 do siwz, c) Uzupełnienie Nr 2 do opracowania pt: „Analiza możliwości wykonania prac związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem osadów dennych akwenu Lisowice oraz ocena jakościowa tych osadów i ich wpływ na elementy środowiskowe, a także proekologiczne prowadzenie robót oczyszczających zbiornik” – załącznik nr 8 do siwz, d) Przedmiar robót - załącznik nr 9 do siwz,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz. 2) Kosztorys ofertowy uproszczony. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach