Przetargi.pl
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, gmina Kołbaskowo”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-001 Kołbaskowo, Rosówek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 312 49 20 , fax. 91 312 49 39
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
  Rosówek 16
  72-001 Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 312 49 20, fax. 91 312 49 39
  REGON: 32115217000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.kolbaskowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, gmina Kołbaskowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której zamawiający kupował energię elektryczną, będących w grupach taryfowych: C11, C21, B23, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, według zestawienia tabelarycznego będącego szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do siwz. CPV: 09000000-3: produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2: energia elektryczna cieplna, słoneczna i jądrowa. 2. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: a) w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 755 ze zm.), b) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. Z 2007r nr 93 poz. 623) c) taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, d) taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora Systemu Dystrybucyjnego (taryfie OSD), e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych, Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, mocy itd. Zostały przedstawione w załączniku nr 4 do siwz – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc dostawy energii, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dogodnego terminy pod nr tel: +48 91/312-49-20. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-20%) w okresie dostawy (12 miesięcy) określono na podstawie zużycia energii w 2019 roku i wynosi 1849960 kWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy, nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 5. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest ENEA Operator Spółka. 6. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez wykonawcę fakturami. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019r. poz. 755 ze zm.) realizowaną na podstawie usługi kompleksowej, polegającej na świadczeniu usługi przesyłania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z art. 32 ustawy z dni 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. Poz. 755 z późn.zm) b) aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach