Przetargi.pl
Modernizacja energetyczna pzrez Stargardzkie TBS z o.o. wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 8 w Stargardzie.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja energetyczna pzrez Stargardzkie TBS z o.o. wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 8 w Stargardzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją energetyczną budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 , w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi oraz audytami energetycznymi , w skład których wchodzą m.in.: a) dla zadania I (roboty termomodernizacyjne): a. docieplenie ścian zewnętrznych b. ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu c. wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach d. wymiana okien piwnicznych i na poddaszu e. wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej, f. budowa węzła dwufunkcyjnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej g. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym i audycie energetycznym, b) dla zadania II (roboty instalacyjne): a. demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania, grzejników, instalacji ciepłej wody i zastąpienie instalacją centralnej cieplej wody użytkowej wyposażonej w przewody cyrkulacyjne. Zdemontowaną instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. b. montaż nowych grzejników, rur, zaworów regulacyjnych i podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach c. montaż izolacji na przewodach poziomych oraz regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania d. Montaż indywidualnych liczników ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego e. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym. oraz (dla obu zadań) c) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót, 2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 4) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 6) Wykonawca ponadto ponosi koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego, wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz wydanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt dotyczącego budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Stargardzie. 7) zdemontowane instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. Po stronie Zamawiającego leży ich utylizacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium a) zadanie I (roboty termomodernizacyjne ul. M. Konopnickiej 8) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł b) zadanie II (roboty instalacyjne) ul. M. Konopnickiej 8) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości w zależności od zadania w terminie do 17 kwietnia 2020 r. do godz.10.00 Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: a) poręczenia i gwarancje – dołączone do oferty (w kopercie z ofertą), b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o . Banku PEKAO S.A. O/Stargard nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466. Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu c) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania), d) w przypadku przelewu do oferty należy załączyć kserokopię przelewu oraz informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium, e) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania), f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem załącznika nr 1 SIWZ; 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie; 4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodne ze wzorem załącznika 2a lub 2b SIWZ – jeżeli dotyczy; 5) Kosztorys/y ofertowe sporządzone zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej (załącznik nr 3 SIWZ); 6) Dowód wniesienia wadium; 7) Wykonawca ma prawo poinformować w ofercie Zamawiającego, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z podaniem odnośników (adresów www lub linków). Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o posiadaniu przez Zamawiającego innych wymaganych aktualnych oświadczeń lub dokumentów, również tych składanych na wezwanie 5) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach