Przetargi.pl
IV przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego (schody) relacji Kawcza Góra – plaża, zlokalizowanego w Międzyzdrojach”

Woliński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3280727, 3280737 , fax. 913 280 357
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Woliński Park Narodowy
  ul. Niepodległości 3
  72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3280727, 3280737, fax. 913 280 357
  REGON: 32116947200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolinpn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IV przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego (schody) relacji Kawcza Góra – plaża, zlokalizowanego w Międzyzdrojach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie tymczasowego umocnienia podstawy skarpy przy zejściu na plażę z Kawczej Góry w Międzyzdrojach, wypełnienie wyrwy po zsuwie, wykonanie oporu z kołków drewnianych po wschodniej stronie zasypu, wypełnienie żlebu po wschodniej stronie zejścia, wykonanie drenażu francuskiego na skarpie. Umocnienie podstawy skarpy poprzez zasyp kamienny z kamienia 300-600 kg na warstwie żwiru gr. 0,15 m. Pod żwirem ułożenie geowłókniny 200 g/m2. Dodatkowo wypełnienie ręczne kamieniem 15-30 cm przestrzeni pomiędzy kamieniem 300-600 kg nad schodami i pod schodami tak, by powstała możliwość wejścia na zejście na plażę. Wypełnienie wyrwy po zsuwie: do rzędnej +5,0 m npm. - kamieniem 300-600 kg; powyżej rzędnej +5,0 m npm. zasypanie piaskiem zasypowym (pod zasyp wyrwy z kamienia 300-600kg i piasek zasypowy nie układać geowłókniny). Od wschodu zasyp z piasku zasypowego zakończyć skarpą o nachyleniu 1:2 od korony zasypu do terenu (istniejącego) naturalnego. Wykonanie oporu z kołków drewnianych po wschodniej stronie zasypu. Opór wykonać z kołków drewnianych o średnicy około 4 cm i długości około 80 cm. Kołki wbić w grunt na głębokość 50 cm (30 cm stanowić będzie opór dla podstawy skarpy zasypu kamiennego) Wypełnienie piaskiem zasypowym o grubości warstwy około 30 cm żlebu powstałego w wyniku opadów deszczu, po wschodniej stronie zejścia, na koronie skarpy. Wykonanie drenaży francuskich. Dokładną lokalizację drenaży francuskich dostosować do możliwości ich wykonania w terenie względem drzew. Drenaż francuski wykonać o szerokości 20 cm i głębokości 20 cm. Rowek na drenaż wyłożyć geowłókniną 200 g/m2, zasypać żwirem, i przykryć 5 cm warstwą humusu. W zakres wchodzą następujące roboty: - wykonanie kontrolnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych - wykopy i przekopy orientacyjny zakres około 304,2 m3, - ułożenie geowłókniny orientacyjny zakres około 186,6 m2, - ułożenie warstwy żwiru orientacyjny zakres około 28,0 m3, - zasyp kamienny 300-600 kg, w tym wypełnienie przestrzeni kamieniem 15-30 cm orientacyjny zakres około 304,2 m3, - wykonanie zasypu piaskiem zasypowym orientacyjny zakres około 297,3 m3, - wykonanie oporu z kołków drewnianych orientacyjny zakres około 20,7 m, - wykonanie drenażu francuskiego orientacyjny zakres około 106,5 m, - roboty transportowe, - roboty porządkowe, - inne roboty niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie i dostarczenie podczas odbioru dokumentacji powykonawczej trzech egzemplarzy w wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej w formacie możliwym do edytowania w programach posiadanych przez Zamawiającego (pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej docx). Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 5.2: Projekt Wykonawczy, załącznik nr 5.3: Specyfikacje techniczne i załącznik nr 5.4: Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. 2. Wysokość wadium wynosi: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium wniesione musi być w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w celu sprawdzenia faktycznego wniesienia wadium w pieniądzu dokona sprawdzenia wskazanego konta bankowego. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dla Zamawiającego wydruk salda konta wykonany po godzinie 10:00 w dniu otwarcia ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto o numerze: 57 1130 1176 0022 2122 2390 0001 BGK O/ Szczecin 5. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych do oferty należy załączyć oryginał dokumentu wadialnego. Okres ważności dokumentu nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 2) termin obowiązywania gwarancji, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - dokumenty, przy pomocy których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, a także dokumenty określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (w tym rodzaj i ilość oddawanych do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych), b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - jeżeli powyższe informacje nie zostały zawarte w pisemnym zobowiązaniu podmiotów. 3) Ponadto Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. b) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. c) Wykaz części zamówienia, których wykonanie pozostanie powierzone podwykonawcom wraz ze wskazaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców - na druku załącznika nr 7 do SIWZ, d) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca korzysta z takiej formy wniesienia wadium. Zamawiający wymaga złożenia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dokumentu pełnomocnictwa oraz pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach