Przetargi.pl
Przebudowę oraz remont lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Warszawskiej 11

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280; 3212156; 3212631 , fax. 91 321 05 08
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wyspiańskiego 35C
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, fax. 91 321 05 08
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm.swinoujscie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę oraz remont lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Warszawskiej 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowę oraz remont lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Warszawskiej 11 zgodnie z zapisami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach