Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód

Gmina Międzychód ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957 488 100 , fax. 957 488 134
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzychód
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957 488 100, fax. 957 488 134
  REGON: 52459400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzychod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja (usługa kompleksowa) energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód. Zestawienie punktów odbioru wyszczególniono w załączniku Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej do 92 punktów poboru energii o łącznym wolumenie (+/-)10% 646,00 MWh w okresie objętym zamówieniem, tj. od dnia 01.01.2020 r.do dnia 31.12.2020 r. 3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie objętym zamówieniem (w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 dla wszystkich PPE) dla poszczególnych taryf przedstawia się następująco: a) C11-153,20 MWh b) C12A - 90,60 MWh c) C12B - 12,10 MWh d)C11o -390,10 MWh; RAZEM:646,00 MWh 4. Przewidywane zużycie energii elektrycznej dla każdego PPE w okresie objętym zamówieniem dla każdego PPE biorącego udział w postępowaniu (MWh) wskazano w załączniku Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określone są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 8. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 9. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną – 92. 10. Wykonawca wystawi faktury dla Gminy z podziałem na grupy fakturowe. 11. Obiekty Zamawiającego, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. 12. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w następujący sposób: Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2 i nr 3 oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy partner z osobna, - podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum), warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej winien spełnić jeden z konsorcjantów lub łącznie cały ten podmiot. - wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 1do SIWZ, c) tabelaryczne zestawienie kosztów zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, d) oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (składane tylko przez Wykonawcę nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach