Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Spokojna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 704 513 , fax. 632 704 513
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Spokojna 10
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 704 513, fax. 632 704 513
  REGON: 30201936500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-slesin.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie”. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy określonych we wzorze umowy, która stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej (taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji, które określone zostało w następujący sposób: 1) 1.647.946 kWh stanowić będzie zamówienie podstawowe, 2) 10% zamówienie podstawowego tj. 164.795 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że posiada: 1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia); 2) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia) - dotyczy wyłącznie Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub 3) złoży oświadczenie Wykonawcy, zgodne z treścią zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy), o posiadaniu aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, która zawiera zasady realizacji umów kompleksowych, umożliwiającej dostawę energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo - wymagane , jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy; 4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; 5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu wskazanemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (Załącznik Nr 7 do SIWZ) - w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach