Przetargi.pl
Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa pięciu książek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6640850, 6640856 , fax. 616 627 366
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  ul. Bolesława Prusa 3
  60-819 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6640850, 6640856, fax. 616 627 366
  REGON: 63966534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa pięciu książek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na naświetlaniu płyt CTP, druku i oprawie 5 książek. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Utworzone zostało pięć części zamówienia: Część 1. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Tomasza Bąka pod roboczym tytułem Bailout, seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 200. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 300, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 94 strony, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN Część 2. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Łukasza Kaźmierczaka pod roboczym tytułem Agresty, seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 197. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 300, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 64 strony, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN Część 3. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Anny Wieser pod roboczym tytułem Mosty, seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 196. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 250, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 78 stron, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN. Część 4. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Ewa Ledóchowicz pod roboczym tytułem Tak jak wczoraj, seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 195. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 250, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 54 strony, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN. Część 5. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Katarzyny Zechetner pod roboczym tytułem Tutaj i tam, seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 198. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 250, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 64 strony, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79821000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, tj. polegające na naświetleniu płyt CTP, druku i oprawie książki. W wykazie należy podać datę wykonania i podmiot, na rzecz których usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa ta była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. UWAGA! Spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej zweryfikowane zostanie (oprócz ww. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi) kumulatywnie w oparciu o książki (próbki), które zostaną przez wykonawcę dołączone do oferty jako jej część, a które to książki (próbki) zostaną wykorzystane do oceny oferty, tj. przydzielenia odpowiedniej liczny punktów w ramach kryteriów jakościowych. Książki te winne być wykonane w technice dokładnie takiej samej jak opisana w przedmiocie zamówienia ( technice offsetowej) celem stwierdzenia, że wykaz wykonanych usług będących implementacją warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest rzetelny i dotyczy ściśle przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy złożyli próbki do oferty wykonane w technice cyfrowej zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach