Przetargi.pl
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kolonia Polska - włączenie do sieci gminnej w m-ści Dąbrowica

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce ogłasza przetarg

 • Adres: 37-303 Kuryłówka, Kuryłówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 243 80 27 , fax. 17 243 80 27
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce
  Kuryłówka 528
  37-303 Kuryłówka, woj. podkarpackie
  tel. 17 243 80 27, fax. 17 243 80 27
  REGON: 18082117700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kolonia Polska - włączenie do sieci gminnej w m-ści Dąbrowica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie: „Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kolonia Polska - włączenie do sieci gminnej w m-ści Dąbrowica” jako część zadania ogólnego: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kuryłówka” Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej, projektowej i przedmiarach robót z zastrzeżeniem warunków zawartych w dziale II i III SIWZ. Sposób wykonania zawarty jest zarówno w projekcie jak i dokumencie, o którym mowa w ust. 2.1. niniejszego działu. W bezpośredni zakres robót wchodzi wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - pompowni ścieków, - odcinków rurociągów tłocznych w tym odprowadzającego ścieki do kanalizacji grawitacyjnej w Dąbrowicy - studzienek strefowych i inspekcyjnych, - montaż pompowni ścieków z zasilaniem, - odtworzenie nawierzchni uszkodzonych robotami - uruchomienie całości z rozruchem - przekazanie dokumentacji powykonawczej zadania 2. Dokładny opis i warunki wykonania zawarte są w dziale II siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 75 000.00 zł. 5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy – stosownie do art. 45 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłacić je przelewem na następujący rachunek bankowy: 94918710112002000035480001 Bank Spółdzielczy w Kuryłówce, z dopiskiem „wadium-kanalizacja w Kulnie”,(UWAGA: nie należy wpłacać wadium w kasie Urzędu Gminy Kuryłówka). Wadium musi się znaleźć na koncie Zamawiającego do dnia i godziny składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie zawarte w oświadczeniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Harmonogram graficzny w zakresie ogólnym należy złożyć wraz z ofertą. Wypełnione kolumny zgodnie z opisem na druku harmonogramu (kol. 3do 5 zgodnie z opisem na jego druku). W przypadku braku - nie podlega uzupełnieniu. 1. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 2. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Uwaga: Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku spółek zastosowanie ma również art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz.U. z 2019r., poz. 505 ze zm.), a odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi z chwilą podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. 1a - składany wraz z ofertą) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, które zawarto w załączniku nr 1b. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia GK w terminie oferty zgodnie z warunkami ust. 1.13. działu I siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach