Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 36-016 Chmielnik, Chmielnik
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2296606, 2296609 , fax. 172 296 600
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Chmielnik 50
  36-016 Chmielnik, woj. podkarpackie
  tel. 017 2296606, 2296609, fax. 172 296 600
  REGON: 69058205100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”. Zakres robót obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg położonych na terenie gminy. W skład zadania wchodzą następujące części: Część I – Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 160 m w miejscowości Błędowa Tyczyńska. Zasadniczy zakres robót Części I zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących. Część II – Remont dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska w km 0+000 - 0+079 i nr 108267R Zabratówka – Markówki-Grzegorzówka w km 0+000 - 0+645 na działkach nr ewid. 1191, 1155, 969, 888, 329 położonych w Zabratówce. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu dróg gminnych w miejscowości Zabratówka. Zasadniczy zakres robót Części II zamówienia obejmuje: 1) rozbiórki elementów dróg 2) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 3) wykonanie odcinkowego remontu podbudowy i nawierzchni bitumicznej 4) wykonanie odcinkowego remontu chodnika i kanalizacji deszczowej 5) wykonanie odcinkowego remontu umocnionego rowu przydrożnego 6) wymiana przepustów drogowych 7) odcinkowe umocnienie skarpy 8) przebudowa przepustu drogowego 9) wykonanie robót towarzyszących. Część III – Przebudowa drogi gminnej nr 108262R Wola Rafałowska – Przysłopy w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Wola Rafałowska. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu drogi o łącznej długości 610 m w miejscowości Wola Rafałowska. Zasadniczy zakres robót Części III zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.7 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.7 ppkt 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w VII.1.ppkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w VII.1 ppkt 2) i 3), 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wVII.1 ppkt 3) j, 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania – załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach