Przetargi.pl
Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 172 252 012
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 172 252 012
  REGON: 27705500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu: (1) dokumentacji pomiarowej naziemnym skanerem laserowym (TLS) oraz dokumentacji fotograficznej w celu wytworzenia ortoobrazów RGB pięciu pomieszczeń zlokalizowanych w zabytkowym budynku Zamku; (2) inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej zabytkowego budynku Spichlerza w zakresie rzutów kondygnacji, rysunków elewacji oraz przekrojów uwzględniających architekturę obiektu (min. 3) przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi informacji na temat kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zawartych w ofertach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenie takie składa każdy z tych wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach