Przetargi.pl
Internet w domach mieszkańców Szczawnicy nabór II etap II

Miasto i Gmina Szczawnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2622203, 2622530 , fax. 018 2622530
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Szczawnica
  ul. Szalaya 103 103
  34-460 Szczawnica, woj. małopolskie
  tel. 018 2622203, 2622530, fax. 018 2622530
  REGON: 00052638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Internet w domach mieszkańców Szczawnicy nabór II etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń oraz instalacji, serwis oraz świadczenie usług dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na potrzeby projektu Internet w domach mieszkańców Szczawnicy nabór II etap II. Instalacja, montaż i uruchomienie Wykonawca dostarczy do osób z grupy docelowej projektu i jednostek podległych wszelkie urządzenia i materiały potrzebne do dostarczenia usługi dostępu do Internetu i skonfigurowania połączeń: urządzenia dostępowe, złącza, okablowanie, uchwyty, jeśli to będzie wymagane maszty oraz pozostałe części i materiały wymagane do podłączenia komputera z Internetem oraz wykonania instalacji; wykona prawidłowy, poprawny, umożliwiający bezpieczne korzystanie montaż, instalację i konfigurację z komputerem będącym częścią zamówienia z I etapu Internet w domach mieszkańców Szczawnicy nabór II oraz będzie świadczył usługę dostępu do Internetu wraz z serwisem. Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonania usługi zapewnić należny ład, porządek, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i BHP, ochronę znajdujących się na terenie montażu urządzeń i sieci oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Za powstałe szkody w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca. W razie uszkodzenia lub zniszczenia istniejących sieci i urządzeń lub mienia w czasie wykonywanych usługi Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W celu instalacji urządzeń, Wykonawca przygotuje i uzyska samodzielnie w swoim i w imieniu Zamawiającego wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia i opinie w tym właściciela budynku i dokona wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokona niezbędnych ustaleń prawnych i technicznych w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Montaż powinien nastąpić po uprzednim, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem uzgodnienia terminu z osobą z grupy docelowej projektu, u której w tym czasie realizowany będzie przedmiot zamówienia. Operatorska infrastruktura sieciowa mająca dostarczać usługę dostępu do Internetu do użytkowników końcowych będących osobami z grupy docelowej projektu i jednostkami podległymi oraz pozostałe urządzenia i usługi związane z działalnością Dostawcy Internetu w tym wymagane prawem zgłoszenia, pozwolenia, ustalenia, opinie i uzgodnienia mają być zapewnione przez Wykonawcę we własnym zakresie i nie są przedmiotem zamówienia. Za przedmiot zamówienia do momentu końcowego odbioru bez uwag odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Urządzenia Urządzenia dostępowe muszą posiadać przynajmniej jeden interfejs LAN (Ethernet min. 10 100, RJ-45), tak aby była możliwość podłączenia komputera do sieci Internet bez ingerencji w komputer i oprogramowanie (automatyczna konfiguracja sieci) oraz bez konieczności montażu przez Zamawiającego dodatkowego okablowania. W przypadku zmiany komputera i lub karty sieciowej dostęp do Internetu powinien być automatycznie skonfigurowany bez potrzeby dodatkowych zmian, także po stronie Wykonawcy. Zamawiający wyklucza rozwiązania oparte na kartach rozszerzeń montowanych wewnątrz obudowy komputera oraz wykorzystania rozwiązań z jednokierunkową komunikacją. Dostarczanie Internetu Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet według następującej specyfikacji: - szybkość połączenia do komputera (download) co najmniej 2 Mb s i od komputera (upload) co najmniej 256 Kb s - maksymalne opóźnienie sygnału (czas jaki mija od momentu wysłania sygnału do czasu uzyskania odpowiedzi na ten sygnał) nie może być większe niż 150 milisekund - na dostarczonej Zamawiającemu infrastrukturze i usłudze nie można generować dodatkowych usług i zdarzeń za które będą pobierane opłaty, które miałby pokrywać Zamawiający - rozwiązanie ma umożliwiać stałą komunikację z siecią Internet bez ograniczeń i limitów, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dostępnością w miesiącu minimum na poziomie 99% - u każdego odbiorcy z grupy docelowej projektu będzie podłączony tylko jeden zestaw komputerowy, jednakże możliwość rozdzielenia podziału dostarczanego Internetu nie może być zablokowana, tak aby istniała możliwość podłączenia dodatkowych zestawów komputerowych lub innych urządzeń sieciowych korzystających z Internetu w lokalu użytkownika końcowego. Świadczenie usług dostępu do Internetu przez 34 miesiące nastąpi od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem końcowym zdawczo-odbiorczym wykonania i montażu instalacji Internetu podpisanym przez obie strony bez uwag. Serwis W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do prawidłowego, poprawnego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie montażu, instalacji, konfiguracji, serwisu, utrzymania, naprawy i wymiany oraz ewentualnego przeniesienia na terenie Miasta i Gminy Szczawnica ww urządzeń oraz ich połączeń lub nowej instalacji i świadczenia usługi dostępu do Internetu w okresie obowiązywania umowy. Czas na zmianę lokalizacji do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas na usunięcie awarii od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu jej usunięcia nie może być dłuższy niż 36 godzin w dni robocze. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzeń oraz instalacji na nową po trzykrotnej naprawie. Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę zmiany lokalizacji świadczenia usług dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą bądź faksem pod adres/numer wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca ma zrealizować takie zgłoszenie także w ramach niniejszego zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia. Koszty ewentualnej inwestycji, jeśli w nowym miejscu nie będzie pozytywnych warunków technicznych świadczenia usługi pokryje Wykonawca. Wykonawca zapewni w okresie 3 lat kontrole ewentualnych nadużyć (np. kradzież, udostępnienie, zniszczenie, rozkręcenie, samowolną modernizację) oraz przegląd sprzętowo-programowy przynajmniej raz w roku, po którym dostarczy stosowny raport oraz protokoły kontroli z podpisami osób z grupy docelowej projektu i Wykonawcy. Pierwsza kontrola w 12, druga w 24, trzecia w 33 miesiącu trwania serwisu licząc od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla usługi dostępu do Internetu określonego postępowaniem przetargowym. Świadczenie usług serwisu przez 34 miesiące nastąpi od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem końcowym zdawczo-odbiorczym wykonania i montażu instalacji Internetu podpisanym przez obie strony bez uwag. Zamawiający będzie zgłaszał awarie pisemnie, faksem bądź wiadomością e-mail pod adres numer e-mail wskazany przez Wykonawcę. Potwierdzenie wysłania faksu wiadomości e-mail będzie uważane za dowód przyjęcia zgłoszenia awarii. Wytyczne dotyczące oznakowania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać naklejki zawierające na białym tle logotypy programu Innowacyjna Gospodarka, Miasta i Gminy Szczawnica i Unii Europejskiej , nazwę zadania, współfinansujących projekt oraz oznaczyć nimi wszystkie wewnętrzne urządzenia do odbioru Internetu zgodnie z wzorem i wytycznymi Programu Innowacyjna Gospodarka zamieszczonymi na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl Wielkość naklejek powinna być odpowiednio dopasowana do miejsc, w których będą naklejane z zapewnieniem czytelności. Powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie oraz wodę, klej naklejki powinien umożliwiać jej przyczepność minimum 8 lat z uwzględnieniem warunków miejsca, na jakim będą naklejone (wzór naklejki w załączeniu - wzór ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi projektu naklejki). Rozmieszczenie i ilość zestawów komputerowych, do których ma być dostarczana usługa dostępu do Internetu (105 szt.): - 10 zestawów komputerowych desktop - Szkoła Podstawowa nr 3 w Szlachtowej - 2 zestawy komputerowe desktop - Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy - 15 zestawów komputerowych desktop - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy - 15 zestawów komputerowych desktop - Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy - 3 zestawy komputerowe desktop - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy - 60 zestawów komputerowych desktop - do osób z grupy docelowej projektu. Lista adresów osób oraz jednostek podległych dostępna nieodpłatnie na pisemny wniosek Wykonawcy. Lista zawierająca kompletne dane osób z grupy docelowej projektu oraz jednostek podległych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica będzie stanowić załącznik do umowy. Pozostałe informacje Zakupiona infrastruktura do połączenia komputera z Internetem montowana u osób z grupy docelowej projektu i w jednostkach podległych po zakończeniu czasu obowiązywania umowy zostaje własnością Zamawiającego. Cała infrastruktura, która przechodzi na własność Zamawiającego powinna być przekazana w pełni sprawna, wraz z wszystkimi danymi umożliwiającymi dostęp i konfigurację zamontowanych urządzeń. Wykonawca powinien przekazać także schemat infrastruktury znajdującej się u osób z grupy docelowej projektu i w jednostkach podległych wraz z opisem zastosowanych materiałów i urządzeń oraz z informacją o zastosowanym oprogramowaniu oraz jego konfiguracją. Po zamontowaniu, skonfigurowaniu, uruchomieniu i zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę wykonania całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiającemu, nastąpi ustalenie terminu odbioru, faktyczny odbiór, z którego zostaną sporządzone częściowe protokoły zdawczo-odbiorcze na miejscu wskazanym przez Zamawiającego u Beneficjentów ostatecznych. Protokoły powyższe podpisane zostaną przez: Zamawiającego, Wykonawcę oraz Beneficjenta ostatecznego. Załącznikami do protokołów, o których mowa wyżej będę oświadczenia dotyczące dostawy urządzeń, ich montażu i instalacji spisane pomiędzy Beneficjentami ostatecznymi a Wykonawcą. Oświadczenia winny zawierać co najmniej: numery seryjne zamontowanego sprzętu, datę, adres, imię i nazwisko i podpis osoby z grupy docelowej projektu lub w przypadku jednostki podległej z terenu Miasta i Gminy Szczawnica jej przedstawiciela oraz podpis Wykonawcy. Przygotowanie oświadczeń, o których mowa wyżej należy do Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. Na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych spisanych bez uwag, o których mowa wyżej, w terminie 4 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu częściowego, sporządzony zostanie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag. W ofercie muszą być uwzględnione wszelkie koszty, jakie ma ponieść Zamawiający w związku z zakupem infrastruktury do połączenia z Internetem, montażem, serwisem oraz świadczeniem usług dostępu do Internetu. W czasie - w dniu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia u odbiorców z grupy docelowej projektu jest świadczona usługa dostępu do Internetu zgodnego z zamówieniem, aby była możliwość przetestowania i odbioru częściowego, jednak Zamawiający nie przewiduje pokrycia kosztów dostarczonego w tym okresie Internetu. Dostawca powinien do oferty załączyć informację o zastosowanej technologii do świadczenia usługi dostępu do Internetu oraz o podstawowych parametrach łącz dostępowych, jakimi obecnie dysponuje i jakimi może realnie dysponować do świadczenia usługi dostępu do Internetu dla tego zamówienia. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego , posiadały wymagane atesty , spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały lepsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczawnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach