Przetargi.pl
PCFE.272.9.2013 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 89
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 547 67 36 , fax. 18 547 67 36
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  ul. Barbackiego 89 89
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 547 67 36, fax. 18 547 67 36
  REGON: 12109129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.powiat-ns.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PCFE.272.9.2013 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który stanowić będzie wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zakup dokonywany jest na potrzeby realizacji projektu pn.: Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego i Starej Lubovni, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Motopompa do wody zanieczyszczonej Typ I - 3 sztuki, b) Motopompa do wody zanieczyszczonej Typ II - 3 sztuki, c) Motopompa pływająca - 2 sztuki, d) Agregat prądotwórczy z najaśnicami - 4 sztuki, e) Pilarka do drewna - 4 sztuki, f) Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 - 3 sztuki, g) Ponton bez silnika - 1 sztuka, h) Deska lodowa z oprzyrządowaniem - 1 sztuka. 3. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia stanowić będzie wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zamawiający informuje, że Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt służyć będzie celom szkoleniowym (ćwiczenia), jak również wykorzystywany będzie do akcji ratowniczych na zasadzie nieodpłatnego udostępniania jednostkom ochrony przeciwpożarowej (OSP). 2) Dostarczony towar musi być objęty minimum 24-miesięczną gwarancją, liczoną od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Miejsce dostawy: powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, ul. Jagiellońska 33, lub inne miejsce na terenie miasta Nowego Sącza, wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4) W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 5) Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351110005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach