Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2721788 , fax. 012 2741416
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
  ul. Drogowców 2 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 2721788, fax. 012 2741416
  REGON: 00005888900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej wyprodukowanej na bazie asfaltu modyfikowanego, w workach do stosowania na zimno w ilości 30 ton. Miejsce dostaw: - RDW w Myślenicach, Oddział Drogowy w Myślenicach, ul. Drogowców 2 - 20 ton. - RDW w Myślenicach, Oddział Drogowy w Wieliczce, ul. Narutowicza 7 - 10 ton. Mieszanka mineralno - asfaltowa w workach musi spełniać następujące wymagania: a) możliwość stosowania w temperaturze od -10°C do +30°C, b) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku, c) możliwość przechowywania masy pakowanej (min. 6 miesięcy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach