Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego budynku użytkowego przy ul. Piłsudskiego 38 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 6222 , fax. 12 616 6229
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Os. Złotej Jesieni 14 14
  31-828 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 6222, fax. 12 616 6229
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego budynku użytkowego przy ul. Piłsudskiego 38 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu kamienicy przy ul. Piłsudskiego 38 w Krakowie 2. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił minimum 60 miesięcy. 2.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami. 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w pozwoleniu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w szczególności do: - poinformowania Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z wyprzedzeniem umożliwiającym pisemne powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie o terminie rozpoczęcia i zakończeniu robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, - sporządzenia 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, - sporządzenia 3 egzemplarzy opracowania sposobu postępowania z zabytkiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: 3.900,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach