Przetargi.pl
Budowa studni retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na Cmentarzu Prądnik Czerwony - Wschód.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6199940 , fax. 012 6199990
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6199940, fax. 012 6199990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa studni retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na Cmentarzu Prądnik Czerwony - Wschód.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu studni retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na części cmentarza komunalnego Prądnik Czerwony - Wschód przy ul. Powstańców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zck-krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach