Przetargi.pl
Remont drogi gminnej do osiedla OLSZÓWKA w Porębie Wielkiej, dz.ew. 777, km 0+300 do 0+800.

Urząd Gminy w Niedźwiedziu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3312772 , fax. 018 3317057
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Niedźwiedziu
  Niedźwiedź 233 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  tel. 018 3312772, fax. 018 3317057
  REGON: 00055001900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej do osiedla OLSZÓWKA w Porębie Wielkiej, dz.ew. 777, km 0+300 do 0+800.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej do osiedla OLSZÓWKA w Porębie Wielkiej, dz.ew. 777, km 0+300 do 0+800. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami. Przy czym przedmiary robót załączone do specyfikacji zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach