Przetargi.pl
II etap budowy wiaty Masów

GMINA ŁUBNIANY ogłasza przetarg

 • Adres: 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŁUBNIANY
  ul. Opolska 104
  46-024 Łubniany, woj. opolskie
  REGON: 531413142
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II etap budowy wiaty Masów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty w konstrukcji drewnianej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Masów gm. Łubniany. 2. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót, Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zawarte w art. 100 ustawy p.z.p, tj. dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przezZamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniudotyczące:Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana kwotę min.50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).Zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:1. minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymw specjalności budowlano - konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniurobotami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach