Przetargi.pl
IFPS/15/09

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza przetarg

 • Adres: 01-943 Warszawa, ul. Pstrowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8356670 , fax. 022 8355214
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Pstrowskiego 1 1
  01-943 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8356670, fax. 022 8355214
  REGON: 01169209600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifps.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IFPS/15/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa koksu, węgla i drewna opałowego do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający niżej wskazane warunki: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w rozumieniu odpowiednich przepisów, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 1 ppkt a - e skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny wypis z rejestru właściwego ze względu na formę prawną wykonawcy lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu wystawione bądź zaktualizowane przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert. 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy w postaci wypełnionego załącznika Nr 2 do specyfikacji. W razie działania wykonawcy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa zawierający umocowanie obejmujące swym zakresem dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu. Rozdział VI. Inne wymagane dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. Brak któregokolwiek z dokumentów lub dostarczenie dokumentu nie odpowiadającego wymaganiom zamawiającego określonym w specyfikacji skutkować będzie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy odrzuceniem oferty. 1. Wypełniony poprawnie formularz oferty (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2). 3. Oferta cenowa (załącznik nr 1a). 4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ifps.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach