Przetargi.pl
Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4735145 , fax. 022 6131992
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4735145, fax. 022 6131992
  REGON: 01066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243270002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 którzy: 1.4.1 nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 1.4.2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których nie ogłoszono upadłości, a także Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 1.4.3 Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4.4 osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1.4.5 spółki jawne, których wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1.4.6 spółki partnerskie, których partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1.4.7 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1.4.8 osoby prawne, których urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1.4.9 podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 1.4.10 Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3. 1.4.11 Spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4.12 Zagwarantują termin płatności za dostawy odczynników nie krótszy niż 30 dni. 1.4.13 Zagwarantują niezmienność cen odczynników przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 1.4.14 Zagwarantują niezmienność czynszu dzierżawy aparatu przez okres 12 miesięcy. 1.4.15 Zagwarantują utrzymanie wydzierżawionego analizatora w stanie pełnej sprawności technicznej przez okres 12 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi Formularzami Cenowymi. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 07.223.1655 z późniejszymi zmianami), zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4. Zestawienie parametrów granicznych aparatu na Załączniku Nr 5 i parametrów podlegających ocenie na Załączniku Nr 6 do SIWZ. 5. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie UE na cały asortyment oferowany w formularzu przetargowym. 6. Atesty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzierżawione analizatory. 7. Oświadczenie o posiadaniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego lub o możliwości korzystania z usług innych firm autoryzowanych przez dostawcę, a posiadających usługi serwisowe. 8. Oświadczenie o wstawieniu wraz z analizatorem głównym analizatora dodatkowego. 9. Katalogi lub materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające parametry analizatora.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry jakościowe aparatu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mssw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach