Przetargi.pl
I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 058 6209798
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie, fax. 058 6209798
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1.remont pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnię, 2.remont wejścia głównego do szkoły, holu i korytarza parteru w części dydaktycznej, 3.remont holu w części gimnastycznej, 4.remont pomieszczeń łazienek na parterze i I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych; 3. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 500 000,00 zł netto każda w zakresie budowy lub remontów budynków (wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi), których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert; wykażą się osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń systemem: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 2. formularz oferty w zakresie oświadczenia z art. 22 ust.1; 3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), których realizacje zakończono i odebrano, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do siwz, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 4. wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do siwz wraz z załączeniem uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 5. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w załączniku nr 3 do siwz wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach