Przetargi.pl
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Ustka.

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 814 42 57
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 814 42 57
  REGON: 77050924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Ustka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Ustka. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: A. W zakresie prac związanych z przygotowaniem do sezonu do 1 maja I. Wykaszenie traw przed
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy i zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał , iż 1)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia w załączeniu do oferty następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) wykaz wykonanych usług sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa rozdziale V.1.ppkt 2 SIWZ tj. wykonał w okresie 3 ostatnich lat, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem (tj. usługi dot. utrzymania czystości i porządku) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania; 5) dokumenty potwierdzające, że wykazane wg Załącznika nr 4 do SIWZ usługi zostały wykonane należycie tj. referencje itd.; 6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// bip.ustka.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach