Przetargi.pl
sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przez okres 1 roku Do PODR Oddział w Starym Polu

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-001 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 293
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3263947, 3263900 , fax. 058 3263930, 3090945
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Trakt św. Wojciecha 293 293
  80-001 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3263947, 3263900, fax. 058 3263930, 3090945
  REGON: 00300318600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przez okres 1 roku Do PODR Oddział w Starym Polu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu przez okres 1 roku od dnia 01.06.2009. Zadanie zostało podzielone na 8 części. Odległość punktu handlowego zao
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym. 1.5. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: -oryginał oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 do Specyfikacji; -w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; - Zaakceptowany wzór umowy - zał. nr 3 do niniejszej SIWZ. - Zestawienie cenowe na składane części zał. nr 4 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach