Przetargi.pl
07/0409/DN - Sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5547123, 5547227 , fax. 058 5521792
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
  ul. Kazimierza Górskiego 1 1
  80-336 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5547123, 5547227, fax. 058 5521792
  REGON: 00032787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awfis.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  07/0409/DN - Sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości dla AWFiS w Gdańsku. ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do SIWZ. ... Oferty równoważne. ... Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1...Warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są:... 1.1...spełnianie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust.1 p.1-4 (p. 4 - w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art. 24) ustawy Prawo zamówień publicznych,... 1.2...brak innych warunków. ... 2...Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą `spełnia - nie spełnia`. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:... 1...OŚWIADCZENIE, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust.1 w powiązaniu z przesłankami wykluczenia art. 24 -- załączone do SIWZ, (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy) ... 2...Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy):... 2.1...aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,... 2.2...aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ... 3...Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy):... 3.1...dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,... 3.2...dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,... 3.3...dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ... Uwaga:... Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. 3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów. ... 4...Dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) (niezłożenie skutkuje wykluczeniem):... 4.1...Nie są wymagane. ... 5...Dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) (niezłożenie skutkuje wykluczeniem):... 5.1...Nie są wymagane. ... 6...Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty):... 6.1...Załącznik 1 - `Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja szczegółowa produktów`, wypełniony zgodnie z kolumnami, ... Uwaga: W przypadku oferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest, w danej pozycji, skreślić nazwę towaru wyspecyfikowaną i pod spodem wpisać pełne dane określające dany produkt, t.j. pełną nazwę produktu, oraz producenta lub markę oferowanego produktu,... 6.2...W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: -...karty charakterystyki danego równoważnika,... -...atestu Państwowego Zakładu Higieny lub certyfikatu niezależnej jednostki certyfikującej;... 6.3...UMOWA - WZÓR (uzupełniona o dane Wykonawcy, zaparafowana na każdej stronie i zaakceptowana na ostatniej podpisem z pieczęcią),... 6.4...Oświadczenie o powierzeniu wykonania pozycji/części zamówienia podwykonawcom, zawierające informacje o nazwie podwykonawcy oraz powierzanej mu części zamówienia/ zakresu prac. ... Brak złożenia oświadczenia o podwykonawcach zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę. ... 7...Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania:... 7.1...Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.... 7.2...w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,... 7.3...jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://awf.gdansk.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach