Przetargi.pl
Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Myrgorodu (Ukraina).

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59900 Zgorzelec, ul. Domańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2018-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7
  59900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Myrgorodu (Ukraina).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) W ramach przedmiotowego zamówienia zostanie wykonana usługa polegająca na wynajmie autobusu wraz z minimum dwoma kierowcami. 2) Realizacja zamówienia nastąpi z uwzględnieniem poniższych postanowień: a) usługa dotyczy przewozu seniorów do miasta Myrgorod (Ukraina); b) wyjazd do Myrgorodu nastąpi w dniu 16 sierpnia 2018r., natomiast wyjazd z miejsca wypoczynku nastąpi w dniu 07 września 2018r. o godzinie uzgodnionej z kierownikiem grupy; c) podstawienie autokaru w dniu wyjazdu do Myrgorodu nastąpi o godzinie 8:00, na placu przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Zgorzelcu, przy ul. Maratońskiej 2. Planowany odjazd godzina 9:00; d) szacunkowa liczba kilometrów do przejechania w ramach przedmiotowej usługi wynosi 4.000 i dotyczy przejazdu autobusu w dwie strony, tj. z miejsca wskazanego do miejsca docelowego i powrotu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; e) na trasie do Myrgorodu planowane jest zwiedzanie Lwowa przez jeden dzień z wykorzystaniem autokaru świadczącego przedmiotową usługę w ramach podanej szacunkowej liczby kilometrów, o której mowa w lit. d niniejszego podpunktu; f) Zamawiający przewiduje 3 noclegi we Lwowie na trasie przejazdu tj. 2 noclegi na trasie ze Zgorzelca do Myrgorodu i 1 nocleg na trasie z Myrgorodu do Zgorzelca; g) podczas pobytu w Myrgorodzie nie będzie świadczona usługa transportowa; h) koszt zakwaterowania oraz wyżywienia kierowców w trakcie podróży pokrywa Wykonawca; i) opłaty z tytułu przejazdu na płatnych odcinkach autostrad oraz opłaty za parkingi pokrywa Wykonawca; 3) Przedmiot zamówienia świadczony będzie zgodnie z poniższymi zapisami: a) przewóz osób realizowany będzie środkiem transportu (autobusem) dopuszczonym do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym; b) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia środkiem transportu wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008r. Rok produkcji środka transportu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SIWZ. c) autokar musi posiadać co najmniej 52 miejsca siedzące oraz miejsca na bagaże; d) usługa musi być świadczona sprawnym technicznie, zarejestrowanym środkiem transportu posiadającym ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie AC, OC i NNW. Niedopuszczalne jest świadczenie usługi uszkodzonym, wycofanym z ruchu lub wyrejestrowanym środkiem transportu. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym. e) środek transportu musi być wyposażony w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, zagłówki, pasy bezpieczeństwa, oparcie dla stóp przy każdym siedzeniu, sprawną i czystą toaletę zaopatrzoną w niezbędne środki higieniczne, TV, DVD. Ponadto środek transportu musi być wyposażony w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometr. f) środek transportu musi posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny; g) wymagane jest sprzątanie po każdym kursie, w razie potrzeby również podczas postoju w trakcie trasy; h) w trakcie przejazdu wymagane jest wyświetlanie filmów na monitorach telewizyjnych; i) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotowej usługi przez minimum 2 kierowców. Kierowcy zatrudnieni przez wykonawcę do świadczenia usługi muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy autobusu. j) Od kierowców wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras. k) wymagane jest świadczenie usługi po najkrótszej możliwie trasie. Odstępstwo od tej zasady każdorazowo musi być uzgadniane z kierownikiem grupy; l) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania przed przejazdem i w jego trakcie odpowiednich funkcjonariuszy celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowców; m) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną licencję wspólnotową na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009r. nr 1072/2009 i nr 1073/2009 . 4) Podwykonawstwo: a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usług w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie kierowania pojazdem. b) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. c) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. d) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w oryginale, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach