Przetargi.pl
„Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” - dostawa wyposażenia placów zabaw

Administracja Oświaty w Kluczborku ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 181 191 , fax. 774 182 381
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Oświaty w Kluczborku
  ul. Kościuszki 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 181 191, fax. 774 182 381
  REGON: 53050506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ao.kluczbork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” - dostawa wyposażenia placów zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w przedszkolach i w oddziałach zamiejscowych tych przedszkoli w Gminie Kluczbork, w ramach projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” RPOP.09.01.03-16-0005/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w Ramach Poddziałania 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach