Przetargi.pl
Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 40 248 , fax. 77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  ul. Oleśnicka 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 77 40 40 248, fax. 77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie na oddzia-ły szpitalne (do kuchenek oddziałowych) posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyj-nych bezpośrednio po posiłkach. 2. Średnia dzienna ilość pacjentów - 90 osób (+/- 10%). Wskazana poniżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb szpitala. 3. Posiłki zamawiane będą w następujący sposób: - śniadania – dnia poprzedniego do godz. 13:30, korekta do 8:30, - obiad – tego samego dnia o 8.30, korekta do 10:30, - kolacja – tego samego dnia o 10:30, korekta do 13:30. 4. Oddziały szpitalne: - oddział medycyny paliatywnej (hospicjum) – parter, - oddział chirurgiczny ( I piętro), - oddział urologiczny ( I piętro), - ZOL (II piętro), - oddział wewnętrzny (II piętro), - oddział ginekologiczno–położniczy (III piętro), - oddział dziecięcy (III piętro). 5. Jeden osobodzień żywienia składa się ze śniadania, obiadu i kolacji: - śniadanie - godz. 08:00, - obiad - godz. 12:30, - kolacja - godz. 16:00. 6. Posiłki należy dostarczać punktualnie. 7. Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określają aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia. W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach z uwzględnieniem: - Diety podstawowej (ogólnej). - Diety łatwostrawnej (lekkostrawnej). - Diety łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu (wątrobowej). - Diety łatwostrawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego (wrzodowej). - Diety z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajanych (cukrzycowej). - Diety ubogo resztkowej. - Diety bogato białkowej (wysokoenergetycznej). - Diety dla osób w wieku wczesno i późno starczym leczonych onkologicznie. - Diety małego dziecka. - Diety o zmienionej konsystencji (papkowatej). 8. KAŻDA DIETA POWINNA MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PODANIA W POSTACI PAPKI. 9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny kod CPV: 15894220-9 (Posiłki szpitalne). Dodatkowe kody CPV: 55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków). 55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków). 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 13. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwyko-nawcą). 14. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zaso-by powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samo-dzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 19. Miejsce realizacji zamówienia: Teren działania Wykonawcy, siedziba Zamawiającego - kuchenki oddziałowe. 20. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 1) Sporządzanie posiłków w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjen-tów, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. 2) Dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia zgodnie z ustalonym harmonogra-mem. 3) Do śniadania i kolacji dostarczanie każdorazowo gorącej herbaty, zarówno słodkiej jak i gorzkiej w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów Zamawiającego, niezależnie od napojów przewidzianych jadłospisem. 4) Dostarczenie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego. 5) Odbiór wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i ich zagospodarowanie we własnym zakresie. 6) Przestrzeganie jadłospisów stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ (dieta podstawo-wa, łatwostrawna, wrzodowa, wątrobowa, cukrzycowa, ubogoresztkowa, wysokoener-getyczna, niskobiałkowa, osób starszych, małego dziecka). 7) Zmiany w jadłospisie będą wymagane w okresie: - Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy - wówczas Wykonawca ma obowiązek przygotować posiłki o charakterze świątecznym z zachowaniem tradycyjnych potraw. - Zmiany pór roku - wówczas Wykonawca w jadłospisie ma obowiązek uwzględnić warzywa i owoce sezonowe. 8) W przypadku, kiedy Inspekcja Sanitarna podczas czynności kontrolnych stwierdzi błędy w jadłospisach, wówczas Wykonawca we współudziale z Zamawiającym po-nownie zweryfikują jadłospisy i w razie potrzeby dostosuje je do zaleceń pokontrol-nych. 9) Każda zmiana w przygotowanych jadłospisach będzie wymagała obustronnych uzgodnień i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 21. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Używania naczyń do transportu posiłków, w których pakowana będzie żywność, czys-tych, bez uszkodzeń mechanicznych, mogących przyczynić się do zagrożenia epide-miologicznego. 2) Stosowania pojemników i termosów zamykanych szczelnie, tak by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie ulegały rozlaniu. 3) Przygotowywania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, go-łąbki, kluski, czy puree itp.). 4) Stosowania do smarowania pieczywa produktów zawierających minimum 82% tłusz-czu, przy czym tłuszcz palmowy jest wykluczony. 5) Przygotowywania produktów smażonych na wysokiej jakości oleju o wysokiej tempe-raturze dymienia (olej rzepakowy o obniżonej zawartości kwasu erukowego). 6) Stosowania się do zaleceń, zawartych w jadłospisach (przyprawianie, gotowanie, du-szenie, itp.). 7) Zabielanie potraw, jogurtem naturalnym o zawartości 2% tłuszczu. 8) Podawania do obiadów świeżych warzyw w sezonie, poza sezonem mogą być produk-ty konserwowe i mrożone. 9) Podawania co najmniej jeden raz w tygodniu potraw z ryb. 10) Podawania cytryny do herbaty dla pacjentów ZOL i Hospicjum – każdorazowo. 11) Zapewnienia sosu do drugiego dania dla pacjentów ZOL i Hospicjum – każdorazowo. 12) Podawania w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowego Roku posiłków o tradycyjnym świątecznym charakterze. 13) Dostarczania posiłków, które powinny posiadać temperatury: - gorące zupy minimum 75o C, - gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 62o C, - gorące napoje minimum 80o C, - surówki i sałatki maksimum 4 do 10o C. 14) Zapewnienia pojemników zamykanych, służących do transportu odpadów pokon-sumpcyjnych, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, przy czym utrzymanie ich w czystości i we właściwym stanie technicznym spoczywać będzie na Wykonawcy. 15) Przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny ży-wienia, oraz z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. 16) Przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17) Wskazania miejsca przygotowywania posiłków w ofercie. 18) Poddawania się kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. 19) Dowożenia przygotowanych posiłków 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), w oznakowanych pojemnikach, opisanych nazwą oddziału, nazwą diety oraz liczbą porcji, odrębnie dla każdego oddziału. 20) Natychmiastowej wymiany dostarczonych posiłków nie spełniających wymagań, nie później niż w ciągu 90 min. od powiadomienia Wykonawcy telefonicznie i faksem. Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia w depozycie gotowych posiłków, oryginalnie zapakowanych z widoczną datą ważności (masło, chleb, dżem, słoik z pulpetami, parówki, itp.) oraz uzupełnianie depozytu i wymiana produktów starych na świeże. 21) Dostarczenia nieodpłatnie dodatkowej porcji posiłku dla upoważnionego pracownika Zamawiającego w celu oceny gramatury, temperatury i walorów organoleptycznych posiłku. 22.Pozostałe wymagania od Wykonawcy: 1) Pracownik / pracownicy/ kierowca Wykonawcy zajmujący się realizacją usługi w NCZ S.A. muszą posiadać ubrania ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz aktualne badania sanitarno–epidemiologiczne, dopuszczające do kontaktu z żywnością. 2) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez wystarczającą ilość osób posiadających niezbędne kwalifikacje w tym, przynajmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje dietetyka. 3) Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny dostarczyć naczynia jednorazowe dla pacjentów izolowanych. Przewidywana ilość pacjentów izolowanych w roku to od 5 do 15 osób przebywających w szpitalu około 5 dni. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć termometr zanurzeniowy do pomiaru ciepłoty posiłków do dyspozycji osoby nadzorującej realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego wózka do przewozu termosów z posiłkami i napojami do kuchenek oddziałowych (Zamawiający przewiduje możliwość przechowania wózka Wykonawcy). 6) Wykonawca we własnym zakresie zapewni odbiór brudnych termosów i pojemników po posiłkach i utrzyma je w należytej czystości. 7) Wykonawca we własnym zakresie zapewni nadzór nad pozostawionymi pojemnikami. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regularnej kontroli gramatury, kaloryczności, war-tości odżywczej dostarczonych posiłków i walorów organoleptycznych oraz estetyki podania. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę po stwierdzeniu, że dostarczony posiłek lub posiłki nie spełniają wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych. 25. Wszystkie niezgodności i braki w realizacji usługi Zamawiający wpisuje do „Protokołu wadliwych dostaw…..” . 26. W rejestrze odnotowuje się datę i godzinę zgłoszenia Wykonawcy tej informacji. 27. W szczególności niezgodności dotyczyć mogą: - różnicy pomiędzy liczbą lub rodzajem diet lub dostarczonych posiłków, - dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części), - opóźnienie w dostawie posiłków, - dostawy posiłków w brudnych opakowaniach, - zaniżeniu gramatury potraw wchodzących w skład posiłku, - dostarczenia posiłków o nieprawidłowej temperaturze, - inne rażące naruszenia. 28. Po zgłoszeniu Wykonawcy niezgodności w trybie określonym w pkt. 31, jest on zobowią-zany do ich usunięcia, w szczególności poprzez wymianę posiłków, bądź potraw, których dotyczą zgłoszone niezgodności. Usunięcie niezgodności przez Wykonawcę odnotowuje się w rejestrze niezgodności, z podaniem godziny jej usunięcia. 29. W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę usunięcia niezgodności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – zgodnie z zapisami w umowie. 30. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie z wykonanej usługi z podziałem na ilość posiłków na śniadanie, obiad i kolację dostarczonych na dany oddział w celu weryfikacji z zestawieniem Zamawiającego, przed wystawieniem faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894220-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Wadium – nr sprawy: IZM.I.272.16.2019.MA.”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest (1) wpi-sany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkow-skim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania oraz (2) posiada aktualną decyzję i zaświadczenie o wpisie do rejestru za-kładów podlegających urzędowej kontroli organu właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) Państwowego Powiato-wego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania ko-nieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spo-żywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwier-dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadcze-nie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-com, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświad-czenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-żenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy pod-legała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-niu, w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W tym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania bra-ku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim po-wołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadcze-nie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu. 7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiają-cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyko-nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od za-mieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jed-ną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-żej oceniona: Nie dotyczy. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual-nych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Za-mawiającego wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do prze-prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błę-dy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub doku-menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-dzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-twierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spra-wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-gólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświad-czenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Forma dokumentów i oświadczeń 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty na-leży złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowe-go w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywil-ny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmianami) w związku z art. 82 ust. 2 i 14 ustawy, musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zo-bowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów wystę-pujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8 SIWZ. 10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązu-ją następujące zasady składania dokumentów: 1) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów za-wartych w SIWZ), 2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 7.1.2, 3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ, 4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie za-mówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zosta-nie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w spra-wie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współ-pracę tych Wykonawców, 11. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach