Przetargi.pl
Przewóz pacjentów karetką na wezwanie Zamawiającego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 173 009
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 173 009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz pacjentów karetką na wezwanie Zamawiającego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 2. Transport sanitarny to usługa transportowa wraz z opieką nad pacjentem wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim. Trasa nie obejmuje dojazdu do szpitala (odpowiednio Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wołczynie, miejsca wskazanego w zgłoszeniu) i powrotu do siedziby Wykonawcy (jeśli nie jest to ujęte w zleceniu). Zamawiający nie narzuca Wykonawcom miejsca postoju karetki w czasie oczekiwania na wyjazd. Wykonawca koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego (odpowiednio Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wołczynie, miejsca wskazanego w zgłoszeniu) musi wliczyć w cenę oferty ; miejscem naliczania kilometrów jest odpowiednio Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Wołczynie, miejsce wskazane w zgłoszeniu. Wykonawca zapewni ratowników medycznych do obsługi transportów pacjentów i pacjentów na noszach. 3. Personel karetki powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia 4. Kierowca musi posiadać ukończony kurs/ szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego pacjenta w czasie świadczenia usługi transportowej oraz zapewnia realizację zlecenia w przypadku konsultacji. 6. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawcę, podając miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia transportu. Zlecenie lekarskie musi być przekazane w momencie zgłoszenia się kierowcy w miejscu rozpoczęcia transportu. Wykonawcy są zobowiązani do posiadania 24 –godzinnej łączności stacjonarnej. 7. Dokumentem zlecenia transportu jest Zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez lekarza Szpitala wraz z imienną pieczątką i pieczątką oddziału. Zlecenie bez imiennej pieczątki lekarza jest nieważne. 8. Zlecenie transportu ( załącznik nr 7 do SIWZ) powinno zawierać następujące dane: a) Imię i nazwisko pacjenta, PESEL b) Miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia transportu, c) Miejsce przeznaczenia transportu, d) Pozycja pacjenta w czasie transportu, e) Dla konsultacji – nazwisko lekarza konsultanta, f) Dla przyjęcia do Szpitala – nazwisko lekarza, z którym ustalono miejsce dla pacjenta. 9. Zadania Wykonawcy obejmują: a) przewóz karetką na trasie wg Zlecenia, b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją ruchu, c) transport pacjenta na noszach na oddział i z oddziału, d) opiekę nad pacjentem w czasie transportu, w tym zapewnienie realizacji zlecenia w przypadku konsultacji, należyte zadbanie o pacjenta dostosowane do warunków pogodowych, 10. Przedmiot Umowy będzie realizowany całodobowo przez 7 dni w tygodniu przy użyciu sprzętu spełniającego wszystkie niezbędne wymagania wynikające z umowy, SIWZ oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 11. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny pojazd zastępczy dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 13. Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie się posługiwał przy wykonaniu transportu sanitarnego pojazdami ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej, oraz sprawnymi technicznie tzn. z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu, dopuszczającymi do ruchu. 14. Zamawiający wymaga , aby samochody wykorzystywane w transporcie sanitarnym były sprawne technicznie oraz spełniały warunki dodatkowe dla pojazdów uprzywilejowanych określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2003r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 32 poz. 262) oraz , powinny posiadać wyposażenie zgodnie z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789:2008) określającą wymagania dla odpowiednich typów ambulansów drogowych. 15. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą kierować ambulansem posiadały uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. 16. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przewóz medyczny podstawowy z ratownikiem - karetka „P” Wymagania dotyczące personelu: a) Co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny – ewentualnie lekarz b) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego musi być pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym wyposażonym w :  sygnały dźwiękowe i świetlne,  telefon komórkowy lub inny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym do porozumiewania się między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego, a Wykonawcą  wymagany sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami NFZ  kompletny zestaw leków i wyrobów medycznych zgodnie z wymogami NFZ  środki dezynfekcyjne  dyspozycyjność całą dobę, Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie telefonicznie lub faxem ustalał potrzeby transportowe. Przewozy planowane będą Zgłaszane z 2 godzinnym wyprzedzeniem (wymagane przybycie do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 2 godzin od Zgłoszenia) ; przewozy pilne „cito” wymagają natychmiastowej realizacji (przybycie do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, nie później niż 60 minut od Zgłoszenia telefonicznego lub faxem ; w przypadku oferty Wykonawcy przewidującej krótszy czas przybycia do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, obowiązuje krótszy czas wskazany w ofercie). Dalsza realizacja usługi transportu powinna nastąpić niezwłocznie po przybyciu do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu. KOD CPV – 60.13.00.00-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Średnia ilość przejechanych km : Karetka „P” – około 1.027 km miesięcznie 2) Przewóz sanitarny pacjentów - karetka T Wymagania dotyczące personelu : a) Dla zapewnienia opieki nad pacjentem , Wykonawca zapewnia opiekę osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej . b) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego musi być pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym wyposażonym w :  sygnały dźwiękowe i świetlne,  koc ,poduszkę, pościel,  telefon komórkowy lub inny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym do porozumiewania się między izbą przyjęć Zamawiającego , a Wykonawcą ,  butlę tlenową z wąsami tlenowymi lub maską tlenową jednorazowego użytku, przepływomierzem tlenowym,  torbę I pomocy,  środki dezynfekcyjne,  Przystosowany do pacjenta leżącego – nosze,  dyspozycyjność całą dobę, Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie telefonicznie lub faxem ustalał potrzeby transportowe. Przewozy planowane będą Zgłaszane z 2 godzinnym wyprzedzeniem (wymagane przybycie do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 2 godzin od Zgłoszenia) ; przewozy pilne „cito” wymagają natychmiastowej realizacji (przybycie do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, nie później niż 60 minut od Zgłoszenia telefonicznego lub faxem ; w przypadku oferty Wykonawcy przewidującej krótszy czas przybycia do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu, obowiązuje krótszy czas wskazany w ofercie). Dalsza realizacja usługi transportu powinna nastąpić niezwłocznie po przybyciu do Zamawiającego – miejsca wskazanego w Zgłoszeniu. Średnia ilość przejechanych km : Karetka „T” – około 970km miesięcznie Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 7 Dot. cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz pacjentów karetką „S” na wezwanie Zamawiającego. 2. Wymagania dotyczące personelu - co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym:  Lekarz systemu, oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 3. Specjalistyczny środek transportu sanitarnego musi być pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym wyposażonym w:  sygnały dźwiękowe i świetlne,  telefon komórkowy lub inny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym do porozumiewania się między izbą przyjęć Zamawiającego ,a Wykonawcą  wymagany sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami NFZ  kompletny zestaw leków i wyrobów medycznych zgodnie z wymogami NFZ  środki dezynfekcyjne. 4. KOD CPV - 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego 5. Średnia ilość przejechanych km dla: Karetki „S” – 200 km miesięcznie 6. Dodatkowe wymagania dotyczące transportu sanitarnego : Wykonawca winien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu przetargu oraz dysponować odpowiednią liczbą specjalistycznych środków transportu sanitarnego:  spełniających wymagania dotyczące środka transportu sanitarnego, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne;  dysponować przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantujący wykonanie usługi z należytą starannością;  świadczyć usługi transportu sanitarnego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia także w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;  zapewnić stałą dyspozycyjność transportową, a w przypadku awarii środka transportu sanitarnego, zapewni transport zastępczy, bez dodatkowych obciążeń dla udzielającego zamówienia;  dysponować odpowiednim sprzętem specjalistycznym oraz pozwoleniem wszystkich służb w zakresie wykonywania usług bezpiecznego transportu sanitarnego, używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz bezprzewodowej łączności radiowej;  zapewnić ciągłość usług przez pojazdy odpowiednio oznakowane, wyposażone, posiadające prawo używania sygnałów świetlnymi dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych, przystosowane do zadań z zakresu transportu sanitarnego, sprawne technicznie i posiadające wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, homologacje i ważne ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC.  ponieść pełną odpowiedzialność, w tym w zakresie odpowiedzialności cywilnej, za należyte wykonanie usług transportu sanitarnego;  zapewnić bezpieczeństwo przewożonych osób;  posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż przewidziana przepisami powszechnie obowiązującego prawa na jedno zdarzenie. 7. Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie Zamawiającego lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 8. Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 9. Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta z oddziału, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzeniu pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala – doprowadzeniu pacjenta na Izbę Przyjęć), a w przypadku zlecenia obejmującego powrót także doprowadzeniu pacjenta do miejsca docelowego u Zamawiającego ( Oddział) 10. Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu S w miejscu rozpoczęcia transportu. 11. Po zgłoszeniu Wykonawca ma obowiązek określić czas przyjazdu do Szpitala Zamawiającego. 12. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach