Przetargi.pl
Transport krwi i materiałów krwiopochodnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 173 009
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 173 009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport krwi i materiałów krwiopochodnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest transportu krwi i materiałów krwiopochodnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 2. Średnia ilość zamawianych transportów krwi w miesiącu – około 22, 3. Odległość od Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku do RCKiK w Opolu - ok. 45km 4. Wykonawca rozpocznie realizację usługi niezwłocznie od momentu telefonicznego zgłoszenia (przybycie do Zamawiającego celem odbioru pisemnego Zlecenia - maksymalnie do 60 minut od Zgłoszenia; w przypadku oferty Wykonawcy przewidującej krótszy czas rozpoczęcia realizacji usługi tj. przybycia do Zamawiającego – obowiązuje krótszy czas wskazany w ofercie) 5. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z usługą tj. dojazd do siedziby zamawiającego celem odbioru pisemnego zlecenia, dojazd do RCKiK w Opolu, odbiór oraz transport krwi oraz powrót do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 6. Usługa transportu krwi i jej składników musi odbywać się zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012, poz.5) oraz zasad i warunków transportu krwi, które określono w „Przepisach dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej” Rozdział VI „Preparatyka krwi i jej składników” Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Instytut Hematologii i Transfuzjologii. 7. Dodatkowe wymagania dotyczące TRANSPORTU KRWI I PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH 1) Wymagania odnośnie pojazdu: a. Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową, zapewni Wykonawca; b. Pojazdy mają posiadać niezbędne wyposażenie i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane; c. Pakiet ubezpieczeń OC, obowiązujący dla tego typu pojazdów; d. Pojazdy do przewożenia krwi powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Wymagania odnośnie wyposażenia pojazdu - pojazd do przewozu krwi i materiałów krwiopochodnych w szczególności powinien posiadać: a. Dwa pojemniki termiczne – służące do transportu krwi lub preparatów krwiopochodnych, zapewniające możliwość utrzymania właściwych warunków transportu; b. Wkład z lodem - wkład lub inny czynnik umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury w pojemniku termicznym dla transportu krwi lub osocza mrożonego; c. Wkład ciepły - wkład lub inny czynnik umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury w pojemniku termicznym dla transportu płytek krwi; d. Dwa Termometry do pomiaru temperatury w trakcie transportu. 3) Wymagania odnośnie personelu medycznego i kierowców: a. Pojazd do transportu krwi i preparatów krwiopochodnych, obsługiwany jest przez kierowcę, który posiada stosowne kwalifikacje; b. Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 4) Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego pod nr telefonu wskazany przez Wykonawcę. 5) Zlecenie na transport krwi i materiałów krwiopochodnych będzie realizowane: z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu do Laboratorium medycznego znajdującego się na terenie szpitala Zamawiającego. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ . 6) Usługa będzie wykonywana zgodnie z procedurą PM10 „Standardowa Procedura Operacyjna zamawiania i transportu krwi i jej składników” – załącznik nr 8 do SIWZ 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wspólny słownik CPV: 66.11.20.00-6 – usługi w zakresie transportu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach