Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 173 009
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 173 009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 zadanie nr 1 , do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 zadanie nr 1 do SIWZ, zawierający wymagania jakościowe i ilościowe. 2 Przez dostawę środków dezynfekcyjnych Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. 3 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności jakiej pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4 Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobiologiczna preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. 5 Preparaty do dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi, muszą posiadać Wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych lub Deklarację Zgodności CE. 6 Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 06.wrzesnia 2001 (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z poźn. zm.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami leczniczymi (preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i ran). 7 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu o 20% w zależności od przyszłych potrzeb Zamawiającego. Z uwagi na to faktycznie zamówione ilości stanowić będą rzeczywiste zapotrzebowanie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zrealizowania umowy poniżej wartości, na którą zostanie zawarta z zachowaniem ww. reguły. 8 Wspólny słownik CPV: 33.63.16.00-8 9 Wykonawca gwarantuje okres ważności zaoferowanego asortymentu medycznego min. 6 miesięcy licząc od daty zrealizowania zamówienia cząstkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach