Przetargi.pl
Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019/2020 – przetarg III

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4668 164 , fax. 0-77 4668 164
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Strzeleczki
  Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 0-77 4668 164, fax. 0-77 4668 164
  REGON: 11472540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019/2020 – przetarg III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przywozu i odwozu dzieci i uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli w dniach nauki szkolnej autobusem Wykonawcy w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych. Usługi dowozu świadczone będą w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 od 2 września 2019r. do 26 czerwca 2020r.(185 dni). 1) Zamówienie będzie polegało na usłudze przywożenia i odwożenia dzieci i uczniów do Przedszkola w Komornikach, Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Racławiczkach, Szkoły Podstawowej w Komornikach, Szkoły Podstawowej w Zielinie, Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach, autobusem Wykonawcy. 2) Szacowany dzienny łączny przebieg ok. 220 km. Szczegółowe zestawienie tras przewozu wraz z godzinami odwozów i przywozów zostanie podana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3) Wykonawca powinien dysponować podczas trasy porannej i popołudniowej trzema autobusami wraz z kierowcami, z liczbą miejsc siedzących (min.58 - każdy). 4) Zamówienie będzie realizowane w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych lub kart przejazdu) w krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 58 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2136 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzajacego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach