Przetargi.pl
Przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie

Gmina Paczków ogłasza przetarg

 • Adres: 48-370 Paczków, Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774316772
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
  Rynek 1
  48-370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 774316772
  REGON: 531412906
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa PLACU ZABAW JAKO PRZESTRZENI DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ PRZY UL. MICKIEWICZA W PACZKOWIE.Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 992/28 w miejscowości PACZKÓW, UL. MICKIEWICZA, obręb PACZKÓW-miasto, gmina PACZKÓW.Teren na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na działce nr 992/28 w Paczkowie przy ul. Mickiewicza. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności- symbol planu C24MS.Od wschodu projektowany plac zabaw graniczy z terenem niezabudowanym - zielenią – drzewa. Od południa graniczy z posesjami prywatnych zagospodarowanymi budynkami jednorodzinnymi.Od północy i zachodu teren graniczy z ulicami Sobieskiego i Mickiewicza. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw nie jest ogrodzony.Na działce znajdowały się już urządzenia zabawowe lecz zostały zdemontowane z powodu złego stanu technicznego. Pozostały do usunięcia jeszcze fundamenty urządzeń zabawowych i obrzeża nawierzchni piaskowej.Teren jest praktycznie płask, w miarę zadbany. Wydzielony teren pod budowę placu zabaw na przedmiotowej działce jest częściowo nawierzchnia piaskowa oraz częściowo trawiasta.Wymagane będzie wykonanie nowej nawierzchni.Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 835 m2 w kształcie wydłużonego wielokąta o najdłuższym boku długości 69,0m. Od strony ul. Mickiewicza bok ma dł. 12,0m. Plac zabaw będzie wydzielony od pozostałej części terenu działki nr 992/28 ogrodzeniem panelowym. Wejście na plac zabaw zaprojektowano od strony zachodniej (z ul. Mickiewicza). Wejście na teren placu zabaw będzie wydzielone od strony zachodniej furtką, która będzie miała szerokość 1,0m. Wchodząc na plac zabaw wydzielone będzie miejsce przy wejściu i wokół urządzeń muzycznych wykonane z kostki betonowej lub z płyt syntetycznych w kolorze czerwonym stanowiące dojście do strefy o nawierzchni piaskowej, na której rozmieszczone są urządzenia zabawowe.Usytuowanie urządzeń zabawowych wchodzących w skład inwestycji przedstawiono w części rysunkowej.PLAC ZABAW należy ogrodzić. Przewiduje się wybudowanie ogrodzenia w celu całkowitego zamknięcia terenu placu zabaw. Ogrodzenia projektuje się wykonać w systemie panelowymo wysokości 1,50m. W ogrodzeniu wykonać furtkę szer. 1,00 w systemie panelowym. Górna krawędź ogrodzenia musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi.PLAC ZABAW jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - szczegółowo według zasad określonych w regulaminie placu zabaw.Projektowany plac zabaw wykorzystany będzie jako PRZESTRZEŃ DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ dzieci i ich opiekunów.Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia o parametrach technicznych:LP NAZWA URZĄDZENIA OPIS - WYMIAR1 PIASKOWNICA wym. urządzenia: 300cm x 300cm, wys.:30cm wys. swobodnego upadku: 30cmwym. strefy bezpieczeństwa: 6,0 m x 6,0m,2 BUJAK NA SPRĘŻYNIE- KONIK wym. urządzenia: 23,5cm x 95,5cm, wys.:86,5cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 3,24 m x 3,96m,3 BUJAK NA SPRĘŻYNIE- HIPCIO wym. urządzenia: 23,5cm x 115cm, wys.:81cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 3,24 m x 4,15m,4 BUJAK NA SPRĘŻYNIE- SAMOCHODZIK wym. urządzenia: 50cm x 80cm, wys.:83cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 3,50 m x 3,80m,5 WALEC wym. urządzenia: 72,3cm x 72,1cm, wys.:155cm wys. swobodnego upadku: 62 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 3,72 m x 3,72m,6 HUŚTAWKA WAŻKA KRÓLICZKI wym. urządzenia: 49,5cm x 300cm, wys.:133,5cm wys. swobodnego upadku: 99 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 2,50 m x 5,00 m,7 KARUZELA CZTERORAMIENNA Z SIEDZISKAMI wym. urządzenia: 170cm x 170cm, wys.:80cm wys. swobodnego upadku: 45 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 5,70 m x 5,70m,8 ZESTAW ZABAWOWY wym. urządzenia: 368cm x 450cm, wys.:80cm wys. swobodnego upadku: 290cmwym. strefy bezpieczeństwa: 6,18m x 7,50m,9 HUŚTAWKA RODZINNA wym. urządzenia: 204cm x 290cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 1,75m,10 HUŚTAWKA PODWÓJNA- 2 SIEDZISKA PŁASKIE wym. urządzenia: 204cm x 330cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 2,98m,11 HUŚTAWKA PODWÓJNASIEDZISKO KOSZYKOWE+SIEDZISKO PŁASKIE wym. urządzenia: 204cm x 330cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 2,98m,12 PIRAMIDA DUŻA wym. urządzenia: 400cm x 400cm, wys.:300cm wys. swobodnego upadku: 122 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 7,00 m x 7,00 m,13 ZJAZD LINOWY wym. urządzenia: 330cm x 2510cm, wys.:360cm wys. swobodnego upadku: 120 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 5,40 m x 24,10m,14 KARUZELA SŁUPOWA wym. urządzenia: fi350cm, wys.:262cm wys. swobodnego upadku: 70cmwym. strefy bezpieczeństwa: fi 9,50,15 POMOST Z BELKĄ wym. urządzenia: 75cm x 245cm, wys.:140cm wys. swobodnego upadku: 60 cmwym. strefy bezpieczeństwa: 3,75 m x 5,45 m,16 DZWONY wym. urządzenia: ok. 0,4m x 0,5-1,5m, wys.:1,78-2,50m17 CYMBAŁY LUB KSYLOFON wym. urządzenia: 70cm x 86cm, wys.:1,26m18 ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM wym. : 61cm x 150cm, wys.:86cm19 KOSZ NA ŚMIECI wym.: pojemność 28l, wys.:1m20 TABLICA Z REGULAMINEM wym. : 5cm x 58cm, wys.:2m21 STOJAK NA ROWERY wym. : 40cm x 125cm, wys.:35cmPod urządzenia zabawowe zastosować nawierzchnie bezpieczne z piasku.Komunikacja na placu zabaw jest domyślna. Wejście na teren placu zabaw z ulicy Mickiewicza. Projektuje się nawierzchnie placu zabaw z piasku obramowanej cokołem ogrodzenia panelowego częściowo i częściowo obrzeżami betonowymi 100x20x6cm.Nawierzchnia wykonana ma być z piasku płukanego rzecznego o grubości od 0,2 do 2 mm, amortyzująca upadek z wysokości do 3,0m. Grubość warstwy nawierzchni ma być minimum 30 cm. (Zalecana grubość nawierzchni to 40cm). Pod piaskiem wyścielić geowłókninę filtrującą.Przewidywane do zamontowania urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa - deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atesty i certyfikaty materiałów. Wszystkie elementy wykonane mają być z elementami metalowymi ocynkowanymi, malowanymi proszkowo.Fundamenty umieścić min. 80 cm pod powierzchnią gruntu i według zaleceń producenta urządzeń.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. – poprzez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.". Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm, wykonawca może udokumentować ich równowartość nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z ofertą stosowne dokumenty. Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach