Przetargi.pl
Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: • Docieplenie elewacji, • Docieplenie połaci dachowych, • Wymianę pokrycia dachowego, • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • Roboty malarskie po wymianie instalacji, • Wymiana instalacji c. o., w tym montaż indywidualnego licznika ciepła • Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10 [kWp] wraz z oprzyrządowaniem oraz ich uruchomienie: a. Zastosowanie optymalizatorów mocy lub modułów smart z fabrycznie zamontowanym optymalizatorem mocy. b. Sprawność systemu PV 83%. c. Minimalna sprawność modułu 16,5%. d. Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na gruncie na działce nr ewid. 637 na wzmacnianym stelażu wykonanym z wytrzymałej, ocynkowanej stali pokrytej powłoką magelitową. Zaprojektowano 40 modułów polikrystalicznych połączonych w 2 łańcuchy. Falownik należy zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora. e. Inwerter powinien umożliwiać: gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych, kontrolowanie procesu przekazywania energii, archiwizację danych pomiarowych. f. Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. g. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe. h. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów: na wady ukryte modułów fotowoltaicznych. • Wymiana oświetlenia (271 opraw) w budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, oprawy znajdujące się w budynku wszystkich pomieszczeniach na 3 kondygnacjach naziemnych: w salach zajęć, korytarzach, klatce schodowej i jednej podziemnej, jak również na terenie okalającym czyli oświetlenie zewnętrzne. 3. Wykonawca uwzględni także w kosztach: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie. 4. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej (dalej zwana również dokumentacją), która stanowi załącznik nr 5 SIWZ zawierającej:  projekt budowlany;  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót (dokumenty pomocnicze) - załącznik nr 7 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 5. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach