Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych”

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 29-135 Radków, Radków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3541120 w. 32 , fax. 034 3541120 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  Radków 99
  29-135 Radków, woj. świętokrzyskie
  tel. 034 3541120 w. 32, fax. 034 3541120 w. 21
  REGON: 15139898800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkow.pl www.http://bip.gminaradkow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utworzenie przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1 – „Przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików – Bebelno o długości 900 mb” Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót pomiarowych, - rozebrania istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, - mechanicznego ścinania poboczy wraz z odwozem urobku, - mechanicznego rozebrania nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej oraz podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonania koryta na poszerzeniach jezdni, pod wymianę nawierzchni i pod zjazdy, - wykonania nasypu pod pobocza jezdni, - mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża, - wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 20 cm, - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, - wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm - mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm, - wykonania nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - wykonania miałowania kruszywem zjazdów z kruszywa, - ustawienia krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, - ustawienia obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, - montażu przepustów rurowych z tworzywa sztucznego pod zjazdami, - montażu ścianek czołowych dla rur pod przepustami, - oczyszczenia rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, - rozbudowa przepustu z rur betonowych wraz robotami towarzyszącymi, - montażu barier ochronnych na przepuście, - rozebrania tarcz i słupków znaków drogowych, - montażu słupków i znaków drogowych, - uzupełnienia poboczy kruszywem, - oczyszczenia przepustów z namułu, - regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych. Część 2 – „Przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów - Sulików o długości 702 mb” Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót pomiarowych, - mechanicznego ścinania poboczy wraz z odwozem urobku, - rozebrania istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm wraz z mijankami, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm wraz z mijankami, - mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm wraz z mijankami, - wykonania utwardzenia poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0,75 m i grubości 8 cm, - wykonania oczyszczenie przepustów z namułu, - wykonania remontu obiektu mostowego w tym: - ręczne rozebranie nawierzchni, - roboty remontowe – frezowanie nawierzchni, - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, - rozebranie barier stalowych, - załadowanie i odwiezienie podbudowy z terenu rozbiórki, - wykonanie wykopów i przekopów, - wykonanie grodzi ziemnych wraz z umocnieniem skarp i montażem rurociągu tymczasowego, -formowanie i zagęszczenie nasypów, - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, - ręczna reprofilacja powierzchni betonowych, - wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenia podłoża, - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie nawierzchni jezdni jako warstwa wiążąca z mieszanki bitumiczno – grysowej o grubości 6 cm, - plantowanie skarp i dna wykopów, - humusowanie skarp, - umocnienie dna, - montaż barier ochronnych, - wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Część 3 – „Przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina – Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew” Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót pomiarowych, - mechanicznego ścinania poboczy wraz z odwozem urobku,- mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża (trasa drogi wraz z obustronnymi mijankami), - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego jako warstwa dolna o grubości 12 cm i górna o grubości 8 cm wraz z mijankami, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm i szerokości 3,70 m wraz z mijankami, - mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami, - wykonania nawierzchni jezdni jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm wraz z mijankami, - wykonania utwardzenia obustronnych poboczy jezdni o szerokości 0,75 m i grubości 8 cm z kruszywa łamanego,- wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna (przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) załącznik nr 2 do S.I.W.Z.Uwaga: Załączone przedmiary robót nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia i nie zamykają pełnego zakresu niezbędnego do zrealizowania zadań. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach