Przetargi.pl
„Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2020 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w Łódzkim Domu Kultury.”

Łódzki Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 633 98 00 wew. 234 , fax. 042 633 70 96
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Dom Kultury
  ul. Traugutta 18
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 633 98 00 wew. 234, fax. 042 633 70 96
  REGON: 27827300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ldk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2020 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w Łódzkim Domu Kultury.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi ochrony osób i mienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest stała ochrona realizowana przez jedną osobę w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi przy ulicy Romualda Traugutta 18 przez 24 godzin na dobę, ze wsparciem załogi interwencyjnej. 1.2 Stała bezpośrednia ochrona fizyczna pełniona przez 24 godziny na dobę, zmianowo we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta, polegać będzie na posterunku ochronnym (obserwacyjno-obchodowym) przez kwalifikowanych pracowników. 1.3 Czas świadczenia usług - we wszystkie robocze dni tygodnia, a także soboty, niedziele i święta - łącznie, nieprzerwanie 24 godziny na dobę w godzinach 7.00 – 7.00 dnia następnego. - średnio jedna osoba podczas imprez organizowanych w obiekcie – na zgłoszenie Zamawiającego, w godzinach przez niego wskazanych - średnio 2 razy w miesiącu przez maksymalnie 8 h. 2. Obsługa szatni 2.1 Stała bezpośrednia obsługa fizyczna szatni do 12 godzin na dobę we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta. 2.2 Obsługa powinna być świadczona w godzinach: - we wszystkie robocze dni tygodnia, a także soboty, niedziele i święta zgodnie z dostarczonym harmonogramem pracy, przez Zamawiającego. Obsługa pracy szatni tj. ilość dni oraz r/g jest uzależniony od ilości imprez oraz potrzeb Zamawiającego - maksymalny wymiar czasu pracy obsługi szatni nie przekroczy 14 godzin/dobę. Maksymalny średni wymiar czasu pracy wyniesie do 12 godzin/dobę w miesiącu. - w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień obsługa fizyczna szatni nie jest realizowana. 3. Obsługa recepcji 3.1 Doraźna obsługa recepcji do 12 godz./dobę zmianowo w godz. 7.00 – 19.00 oraz 19.00 – 7.00 we wszystkie dni tygodnia w tym soboty, niedziel i święta. 3.2 Obsługa recepcji jest realizowana w ramach godzin przeznaczonych na obsługę szatni wymiennie. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi recepcji przez 12 miesięcy w roku. 4. Ochrona dodatkowa. 4.1 Zamawiający informuje i zastrzega sobie prawo do wykorzystania tylu godzin ochrony dodatkowej, oraz dodatkowej obsługi szatni ile jest niezbędne w razie nieprzewidzianych sytuacji oraz wykorzystanie ochrony dodatkowej jako obsługi recepcji. Zamawiający płaci w konsekwencji tylko kwotę wynikającą z ilości faktycznie wykorzystanych godzin dodatkowej ochrony, obsługi szatni. Usługa dodatkowa zlecona będzie wezwaniem pisemnym poprzedzonym telefonicznie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli udokumentuje, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ((Dz.U.2018.2142 t.j.)na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; – jego weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI, pkt D2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach