Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do automatycznego udostępniania treści z usługą jego finansowania.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do automatycznego udostępniania treści z usługą jego finansowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do automatycznego udostępniania treści z usługą jego finansowania. 2. W Załączniku nr 1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1b (Arkusz techniczny) skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Student’s Power-kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00/Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1b do SIWZ (Arkusz techniczny). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. W szczególności Zamawiający będzie badał poziom równoważności w odniesieniu do takich parametrów jak: sposób logowania, funkcji informacyjnych i serwisowych, wyposażenia książkomatu, ilości skrytek, wymaganych gabarytów, maksymalnego nacisku na podłoże, sposobu logotypowania. 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 12. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30238000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP następującego oświadczenia: a) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2019 poz. 369.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. c) Propozycja treści oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną