Przetargi.pl
Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

Starostwo Powiatowe w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 434 280 , fax. 438 434 263
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
  Pl. Kazimierza Wielkiego 2
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 434 280, fax. 438 434 263
  REGON: 73093489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik do SIWZ. Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej i zapisów niniejszej SIWZ. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zgodnie ze sztuką budowlaną. 3. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Wieluniu, przy ul. Wojska Polskiego 32, na działce nr 132/1. Zostały już wykonane fundamenty z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi. 4. Przy realizacji zamówienia należy również uwzględnić wszystkie procedury odbiorowe (wykonanie obiektu z odbiorami). Wykonawca będzie współpracował z inwestorem/użytkownikiem (ZS nr 1 w Wieluniu) przy doborze kolorystyki elementów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 5. Został zmieniony sposób ogrzewania obiektu – był kocioł gazowy, jest węzeł cieplny. Na obiekcie zrezygnowano również z instalacji solarnej, opisanej w projekcie typowym. Centrala wentylacyjna dachowa tylko z pompą ciepła. 6. Projekty instalacji z katalogu „Sanitarne” rozpatrywać bezwzględnie z rysunkami i informacjami z katalogu „Sanitarne_KOREKTA”. 7. Na ścianie oddzielającej halę sportową od zaplecza socjalnego przewiduje się wykonanie tynków zwykłych kat. III (zamiast zabudowy płytami g-k). Prace malarskie na ścianach zaplecza socjalnego, oraz posadzki i okładziny ścian z płytek w części socjalnej inwestor wykona we własnym zakresie. Prace malarskie na ścianach i suficie łącznika, oraz posadzki z płytek i sufit z płyt g-k w łączniku inwestor wykona we własnym zakresie. Ww. roboty wykończeniowe będą wykonywane przez uczniów kierunków budowlanych (pod nadzorem nauczyciela) w trakcie realizacji inwestycji. 8. Teren budowy Wykonawca wygrodzi tymczasowo przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach