Przetargi.pl
Eksploatacja i konserwacja zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania na terenie miasta Lublina w granicach administracyjnych, będących na stanie majątkowym Zamawiającego.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksploatacja i konserwacja zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania na terenie miasta Lublina w granicach administracyjnych, będących na stanie majątkowym Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje eksploatację i konserwację zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania przez które rozumie się wszelkie roboty związane z: 1 kontrolą stanu technicznego zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem w/w urządzeń i obiektów, 2.  bieżącym utrzymaniem i remontami :   a / zdrojów ulicznych tj. - pompowanie wody ze studni zdrojowej,        - czyszczenie studni i misek – poidełek, - mechaniczne i ręczne czyszczenie studni zdrojowych, krat i przykanalików odprowadzających wodę z urządzeń, - uzupełnianie zniszczonych lub skradzionych elementów, - dokonywanie napraw wynikających z dewastacji i zużycia urządzeń, - wymiana kolumn, uszczelek, rączek, wylewek, podejść pod kolumny zdrojowe i pod wodomierze, - wykonywanie ocementowania wokół kolumn urządzeń, - malowanie kolumn farbami nawierzchniowymi zabezpieczającymi, - remonty studni wodomierzowych w tym wymiana włazów, - podmurowywanie kominów, - wymiana stropów z płyt żelbetowych, - likwidacja zdrojów (po wcześniejszym, pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego), - rozmrażanie zdrojów, -  uzupełnianie  tablic  informacyjnych  – zakazów (w tym korekta tekstu na tablicach), - zamykanie  zdrojów  na okres próbny (w sytuacjach, gdy zachodzi prawdopodobieństwo braku użytkowników urządzenia),   - sezonowe zamykanie i otwieranie poidełek oraz wykonywanie innych robót związanych z utrzymaniem i eksploatacją tych urządzeń, - uczestnictwo w okresowych przeglądach zdrojów, - oznakowanie miejsc prowadzenia prac w pasie drogowym, - odtworzenie konstrukcji nawierzchni ulic po przekopach powstałych na skutek usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, - bieżące utrzymanie i remonty przyłączy (instalacji zewnętrznych) - dodatkowo w zakresie poidełek : -dezynfekcja wylewki – 2 razy w tygodniu w terminach czyszczeń i przeglądów urządzeń z wyłączeniem okresu „zimowania” poidełek - jakościowe badanie wody – 1 raz w miesiącu - w przypadku wykrycia przekroczeń parametrów jakościowych płukanie przyłącza, oraz dodatkową dezynfekcję i ponowne badanie potwierdzające prawidłową jakość wody. b/  punktów szybkiego napełniania tj. - remonty hydrantów tj. wymiana kolumn, podejść pod kolumny, - remonty zasuw w komorach na podejściu pod kolumnę, remonty komór, - ręczne lub mechaniczne czyszczenie komór, - malowanie drabinek, wymiana stopni złazowych, - malowanie kolumn hydrantowych, - uzupełnianie brakujących zaślepek ø100 i ø80 na kolumnach hydrantowych, - wymiana włazów żeliwnych na komorach, - uczestnictwo w okresowych oraz w komisyjnych przeglądach punktów –2 razy w roku, - oznakowanie miejsc prowadzenia prac w pasie drogowym, - odtworzenie konstrukcji nawierzchni ulic po przekopach powstałych na skutek usuwania awarii przyłączy wodociągowych. 3.  wykonywaniem innych robót o charakterze zabezpieczającym, wynikających z dewastacji i kradzieży, 4. udziałem w odbiorach poidełek, zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania  wraz z  przyłączami do urządzeń (instalacje zewnętrzne) na terenie m. Lublina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71340000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12 000,00 zł (słownie:dwanaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Formularz wyceny 4. Wykaz imion i nazwisk osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o doświadczeniu zawodowym tych osób 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 7.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokument, o którym mowa w ppkt 9, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 10 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach