Przetargi.pl
Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna

Gmina Komarów-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 22-435 Komarów-Osada, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6153102 w. 50 , fax. 846 153 185
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komarów-Osada
  Rynek 15
  22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie
  tel. 84 6153102 w. 50, fax. 846 153 185
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia: Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna Robota budowlana a) Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym, w tym m.in.: • Przebudowa budynku, polegająca m. in. na wydzieleniu sanitariatów oraz połączeniu komunikacją obu kondygnacji wraz z pracami towarzyszącymi. Oraz wymiana dachu wraz z pokryciem i docieplenie budynku • Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych i utwardzeń przed budynkiem, • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych • Wykonanie zbiornika na ścieki z przyłączem kanalizacyjnym • Wykonanie studni z przyłączem wodociągowym i hydrantem zewnętrznym b) Dane liczbowe istniejącego budynku Powierzchnia zabudowy – 248,10 m2 Powierzchnia użytkowa – 254,60 m2 Kubatura – 1050,00 m3 c) Kod CPV 7,45000000-7 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45500000-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002 . Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał należy złożyć w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Komarowie-Osada przy ul. Rynek 15. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty. W przypadku przekazania/przesłania oferty za pośrednictwem np. kuriera lub Poczty Polskiej oryginał gwarancji czy poręczeń należy dołączyć do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 5.Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Kosztorys ofertowy-jako element pomocniczy 3. Dowód wpłaty wadium 4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty przez osobę upoważniona lub pełnomocnictwo złożone zgodnie z art. 23 Ustawy PZP. 6.Pisemne zobowiązanie podmiotów ( w przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji korzystał będzie z doświadczenia innych podmiotów) do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach