Przetargi.pl
Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska i raportu z wykonania programu ochrony środowiska z podziałem na części [OP-IV.272.44.2019.AGP]

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska i raportu z wykonania programu ochrony środowiska z podziałem na części [OP-IV.272.44.2019.AGP]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska i raportu z wykonania programu ochrony środowiska z podziałem na części: Część 1: Opracowanie „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027”, Część 2: Opracowanie „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2017–2018”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach