Przetargi.pl
Dostawa materialów stomatologicznych - 2 zadania

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Karmelicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Karmelicka 7
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
  REGON: 06028198900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sck.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materialów stomatologicznych - 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów stomatologicznych - 2 zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów stomatologicznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 - 2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta, o ile dotyczy. Zadanie 1 - 66 pozycje asortymentowe Zadanie 2 - 88 pozycji asortymentowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33130000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza ,,Oferty Wykonawcy’’ – Załącznik nr 5 należy dołączyć: a) oświadczenia wskazane w rozdz. V.2 – stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ - składane w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; b) specyfikację przedmiotowo-kosztorysową, określoną w Załączniku nr 1 - 2 do SIWZ, wskazującą co najmniej na: - nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia (w tym handlową oraz numery katalogowe, jeśli nadano), - ilość odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego, - cenę jednostkową netto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, - stawkę podatku VAT, - wartość netto/ brutto oferty, - producenta przedmiotu zamówienia / nazwa zaoferowanego produktu / wielkość oferowanego opakowania. c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach