Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Krucza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 638 12 43, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
  Krucza 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 638 12 43, , fax. -
  REGON: 95024240800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” dla następujących zadań w ramach Projektu: Zadanie 1. Rozbudowa linii sortowniczej odpadów zmieszanych, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - Warunki Kontraktowe „żółty FIDIC” Zadanie 2. Budowa hali na odpady zebrane selektywnie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - Warunki Kontraktowe „żółty FIDIC” Zadanie 3. Budowa zbiornika na odcieki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w formule wybuduj - Warunki Kontraktowe „czerwony FIDIC”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71340000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach