Przetargi.pl
Część I - Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających stanowiących przedłużenie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta Lublin wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Część II- Utrzymanie i konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2017-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I - Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających stanowiących przedłużenie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta Lublin wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Część II- Utrzymanie i konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71340000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: - część I – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - część II- 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach