Przetargi.pl
ebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów nr 112302E na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową do drogi nr ewid. 240

Gmina Lgota Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 97-565 Lgota Wielka, Ul. Radomszczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 680 13 81 , fax. (044) 680 17 77
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lgota Wielka
  Ul. Radomszczańska 60
  97-565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. (044) 680 13 81, fax. (044) 680 17 77
  REGON: 59064813200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lgota.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów nr 112302E na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową do drogi nr ewid. 240
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112302E od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wiewiórów, dł. 780,96 mb, szer. 5,0 mb, 3.2. Zakres prac obejmuje m. in.: - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonanie nowej konstrukcji drogi nr 112302E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1921E w kierunku miejscowości Dobryszyce na odcinku 780,96 mb i szerokości 5,0 m, - ścięcie istniejących poboczy gruntowych na szerokości 75 cm, - wykonanie poboczy utwardzonych oraz gruntowych Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: - projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Skład mieszanek mineralno – bitumicznych nie może zawierać granulatu asfaltowego (destruktu). Nawierzchnię bitumiczną (ścieralną) należy rozłożyć pełną szerokością, bez szwów technologicznych i łączeń poprzecznych. Do Wykonawcy należy również pełna obsługa geodezyjna, w tym również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z oznaczeniem kilometrażu. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania wszelkich oświadczeń, certyfikatów i dokumentów niezbędnych Zamawiającemu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wykonawcy poleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, zgodnie z umową, SIWZ, technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Wykonawcy winni przy przygotowaniu oferty wziąć pod uwagę te zapisy zawarte w projekcie, które są niezbędne do realizacji przebudowy przedmiotowego odcinka drogi. Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ obejmuje szerszy zakres robót niż objęty niniejszym postępowaniem Ponadto Wykonawcy winni uwzględnić te zapisy zawarte we wskazanym wyżej projekcie, których zakres odpowiada przedmiarowi robót stanowiącemu załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1 SIWZ, 3) kosztorys ofertowy sporządzony na zasadach określonych w rozdziale 13 SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium, 5) wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ (zgodnie z punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika), 6) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 7) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach