Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych dla Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50) - Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu (sprzedaży) produktami leczniczymi będącymi przedmiotem zamówienia tj. uzyskał zezwolenie, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 499) – nie dotyczy pakietu 3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poniżej przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 1. „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. „FORMULARZ CENOWY” – Załącznik nr 2 do SIWZ; (Zamawiający nie wymaga składania formularzy Pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty) 3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) - Załącznik nr 4 do SIWZ; Uwaga: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone wraz z ofertą. 5. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie). Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SIWZ. 6. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 2017 nr 50 poz. 331 t.j.) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – Załącznik nr 5 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach