Przetargi.pl
DZP/9/18 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 686 01 31 , fax. 58 686 01 19
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
  ul. Piechowskiego 36
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 686 01 31, fax. 58 686 01 19
  REGON: 19110303900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-koscierzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PODMIOT PRAWA HANDLOWEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP/9/18 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z- cy nie ustala warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w rozdziale VI.5.a.SIWZ. c) w przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Patrz także – rozdział XIV. pkt. 6 SIWZ. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, dotyczące tych podwykonawców. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w rozdziale XI pkt.5 SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.5.a. SIWZ: 1) ppkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach określonych w pkt. 12. 6. Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VI.5.a. SIWZ ppkt 1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP. 7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: Formularz OFERTA - załącznik do SIWZ. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia będzie wykonany przy zastosowaniu materiałów, narzędzi i urządzeń posiadających wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie – treść oświadczenia umieszczona jest w formularzu OFERTA, który stanowi załącznik do SIWZ. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ, dotyczące Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcy. Formularz cenowy. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach