Przetargi.pl
„Wymiana posadzek w 3 Przedszkolach na terenie miasta Gdańska: Przedszkole nr 15, ul. Waryńskiego 36; Przedszkole nr 21, ul. Mozarta 33; Przedszkole nr 41, ul. Głęboka 19”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana posadzek w 3 Przedszkolach na terenie miasta Gdańska: Przedszkole nr 15, ul. Waryńskiego 36; Przedszkole nr 21, ul. Mozarta 33; Przedszkole nr 41, ul. Głęboka 19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana posadzek w 3 Przedszkolach na terenie miasta Gdańska: Przedszkole nr 15, ul. Waryńskiego 36; Przedszkole nr 21, ul. Mozarta 33; Przedszkole nr 41, ul. Głęboka 19”. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje : ● zerwanie i ułożenie na nowym podłożu posadzki z: - wykładziny rulonowej PCV homogenicznej, termozgrzewalnej , o wzorze bezkierunkowym, gr. 2 mm, klasy użytkowej - 34, ścieralność - grupa T, odpornej na nacisk punktowy i na oddziaływanie krzesła na rolkach wraz z konserwacją i zabezpieczeniem wg instrukcji producenta - pow. 310m2 w salach dydaktycznych Przedszkola Nr 21 i 41 ● zerwanie i ułożenie na nowym podłożu posadzki z: - parkietu dębowego gr. 22 mm kl. I z cyklinowaniem i lakierowaniem - pow. 276 m2 w Przedszkolunr21 ● cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych - pow. ok. 300 m2 w Przedszkolu nr 15 ● zewnętrzne roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni chodnika prowadzącego na plac zabaw (szer. 4,0 m x dł. 10 m ) na nową z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. ● częściowa wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 15 i 21 ● odnowieniem ścian i sufitów w pomieszczeniach Przedszkola nr 15 i 41
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny M/PN/140/2018/EP. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – „Wymiana posadzek w 3 Przedszkolach na terminie Gdańska: Przedszkole nr 15, ul. Waryńskiego 36, Przedszkole nr 21, ul. Mozarta 33, Przedszkole nr 41, ul. Głęboka 19”, nr referencyjny M/PN/140/2018/EP 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach