Przetargi.pl
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81006 Gdynia, ul. Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 674 250 , fax. 586 674 253
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
  ul. Morska 200
  81006 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 674 250, fax. 586 674 253
  REGON: 19003680300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie czynności w szacunkowych ilościach : - konserwację dróg gruntowych -profilowanie i zagęszczanie (70 000 m2) - konserwację (ścinanie) poboczy drogowych (8 000m) - odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu (8 000m) -czyszczenie przepustów (250m) -czyszczenie dołów chłonnych (80szt) - naprawę nawierzchni poprzez nawiezienie kruszywa kamiennego pochodzenia skalnego (3 500m2) -wykonanie wodopustów z płyt betonowych (100m2) Dokładna ilość robót będzie wynikać ze zleceń wystawianych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy i może się różnić od orientacyjnych ilości podanych powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)- dla części I Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)- dla części II Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, tj. w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Gdańsku 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium - „naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk część……” Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zostać złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się zdeponowanie gwarancji, poręczenia, w formie nienaruszonego oryginału w kasie Zamawiającego, tj. w pokoju nr 214. UWAGA: Kasa Zamawiającego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od. 7:30-15:30 Jeśli wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce lub osobnej kopercie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium, Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczeń o których mowa w punkcie 10.4 i 10.5 niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) treść zgodnie z pkt 10.14 i 10.15 SIWZ. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówien Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie zamówienia, z zastrzeżeniem zdania 2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.14. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10.15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach