Przetargi.pl
Dzierżawa 16-rzędowego tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 752 300 , fax. 632 752 116
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632 752 300, fax. 632 752 116
  REGON: 30662100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa 16-rzędowego tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 16-rzędowego tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Sprzęt musi posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. W ramach realizacja zamówienia Wykonawca dostarczy urządzenie, dokona montażu, instalacji oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do: - dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia na swój koszt - oględzin i dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń celem instalacji urządzenia na swój koszt - przeszkolenia personel wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy, w tym szkolenie z obsługi wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu dla 21 pielęgniarek - będzie utrzymywał aparat w pełnej sprawności technicznej i poniesie wszelkie koszty konserwacji i ewentualnych napraw: reakcja serwisu po telefonicznym zgłoszeniu awarii - 24 godziny, 7 dni w tygodniu, czas przestoju nie dłuższy niż 2 dni - wykonywania testów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - wykonania projektu osłon stałych oraz specjalistycznych akceptacyjnych i odbiorczych testów kontroli parametrów technicznych wydzierżawionego tomografu komputerowego, w tym zgłoszenie i nadzór przy odbiorze dokonywanym przez właściwą miejscowo jednostkę inspekcji sanitarnej - przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz pełnej zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania - zapewnienia pełnej sprawności technicznej urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy - ponoszenia kosztów przeglądów i naprawy, konserwacji, części zamiennych oraz innych materiałów zużywalnych. - przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których będzie montowany przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał opisy badań w liczbie ok. 180 na miesiąc (w tym ok. 120 – opisy pilne, ok. 60 – opisy planowe): - wykonawca zobowiązuje się wykonać opis badania pilnego w ciągu 2 godzin, natomiast opis badania planowego w ciągu 24 godzin, - po dokonaniu opisu Wykonawca prześle wynik za pomocą teleradiologii, - opisy badań będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, - Wykonawca odpowiada za treść i jakość opisu badań. Oferowany sprzęt musi posiadać wszelkie niezbędne, wydane w Polsce świadectwa rejestracji MZ i dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko urządzenia spełniające wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać adaptację istniejących pomieszczeń wraz z uruchomieniem tomografu komputerowego i przeszkoleniem personelu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Warunkiem odbioru sprzętu będzie szkolenie personelu, potwierdzenie kompletności dostawy, montaż, uruchomienie oraz poprawność działania. Kompletność dostawy zostanie obustronnie potwierdzona podpisanym protokołem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji u Zamawiającego. Data protokolarnego przekazania rozpoczyna bieg okresu dzierżaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach